IF Skadeforsikring trekker anken til Høyesterett. Jenta som ble skadd i en gymtime ved Sande skole i Sunndal får dermed over 700.000 kroner i erstatning.

Det var i 2008 jenta ble skadd i en gymtime etter et sammenstøt med læreren. De to støtte sammen med det resultat at den da 11 år gamle jenta falt bakover og slo halebeinet mot en usikra radiator. Hun er i ettertid kjent 19 prosent invalid.

Foreldrene til jenta gikk i 2013 til rettssak mot kommunens forsikringsselskap. Tingretten frifant forsikringsselskapet for erstatningsansvar. Dommen ble anket inn for Frostating lagmannsrett som kom til en annen avgjørelse. Lagmannsretten dømte forsikringsselskapet til å betale nesten 700.000 kroner i erstatning. I tillegg kommer renter og saksomkostninger.

Flertallet i lagmannsretten mente både skole og lærer burde forstå at skjevforholdet mellom lærer og elev var så stort at det kunne representere en fare for elvene.

I februar i år ble det klart at IF Skadeforsikring bestemte seg for å anke lagmannsrettens dom inn for Høyesterett som slapp saka gjennom nåløyet. I ettertid har forsikringsselskapet kommet på andre tanker. I et prosesskriv til Høyesterett skriver If Skadeforsikring at det i prosesskrivene framkommer nye opplysninger som gjør at de etter en totalvurdering finner det rimelig at saka frafalles. Dermed blir lagmannsrettens dom stående. Forsikringsselskapet er også innstilt på å dekke motpartens saksomkostninger.

Jentas advokat, Bjørn Ketil Myrset, sier han er glad for at jenta er blitt trodd, og at det er klart at hun skadde seg mot den da usikra radiatoren i fallet.

– Det ble hevdet at hun falt ute på golvet og at radiatoren var sikret med treverk. I ettertid har vaktmesteren bekreftet at treverket ble innkjøpt et par år etter at skaden oppsto. Målinger som er gjort viser at skaden på halebeinet er 14 centimeter fra sitteflata på jenta. Det er nøyaktig den samme avstanden som det er fra golvet opp til radiatoren. Jeg er glad for at forsikringsselskapet har trukket anken til Høyesterett. For jenta er det viktig å bli trodd, sier Myrset.