Rovdata oppfordrer alle til å levere prøver av hår og ekskrementer fra jerv de finner ute i skog og fjell til Statens naturoppsyn (SNO). De innleverte prøvene blir DNA-analysert av Rovdata, som bruker resultatene til å overvåke jerv i Norge.

– Vi kan gjennom DNA-analysene fastslå om den innsamlete prøven er fra jerv, om individet er kjent fra tidligere, størrelsen på reviret og slektskap, Dette er viktig informasjon for overvåkingen og for kartlegging av bestanden og dens utvikling over tid, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Ha med ren plastpose

Innsamlingen av biologiske prøver starter 1. januar 2018 og varer frem til 1. juni. Skal du ut på tur i skog og fjell på nyåret oppforer Rovdata deg til å ha med noen rene plastposer i lomma for opplukking av prøver.

– Vi ønsker å motta alle prøver som dere finner i nærheten av et jervespor. Ha gjerne plastposen klar i lommen når du drar ut og bruk den til å plukke opp jervskiten. Ikke ta direkte på skiten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit og knyt igjen. Husk: kun en skitprøve per pose. Frys ned skitprøven når du kommer hjem fram mot overlevering, forklarer Flagstad.

Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men bør legges over i en tørr konvolutt når du kommer hjem. Det er viktig å huske på at hårprøver ikke skal fryses ned!

Skal overleveres til SNO

Alle innsamlete prøver skal leveres til naturoppsynet for vurdering. SNO vil vurdere og registrere aktuelle prøver i Rovbase og videresende prøvematerialet til Rovdata. SNO legger også ned en betydelig innsats for innsamling av prøver i felt.

Alle innsendte prøver analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

– Det er viktig at du før overlevering til SNO husker å merke prøvene korrekt. Det skal være med navn og adresse på prøvefinner, og informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Vi vil legge alle prøvesvar forløpende ut i Rovbase etter hvert som prøvene er analysert, avslutter Flagstad.

Resultater i rapporter

Rovdata vil etter nyttår presentere en samlet oversikt over resultatene fra forrige registreringsperiode, da det ble samlet inn og analysert drøyt 3000 prøver i Fennoskandia, hvorav 1736 i Norge, 1199 i Sverige og 73 i Nord-Finland.

Du kan selv sjekke resultater i Rovbase (lenke).

Lenke til rovviltkontakter i SNO

Lær om sporavtrykkene til jerv (lenke)

Fakta om overvåkingen av jerv i Norge:

•Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

•Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

•Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.

•Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.

•Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.

•SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.

•Prøvene som er samlet inn i Norge hvert år blir analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

•Analysesvarene fra laboratoriet blir sammenstilt og rapportert i en rapport fra Rovdata.