Behov for nye barnehageplasser gjør at lokaler ved Øvre Rindal skole må bygges om.

Rådmannen i Rindal innstiller til Livsløpskomiteen at 12 nye plasser skal opprettes ved Øvre Rindal barnehage fra august 2014.

Dette skal gjøres ved at lokaler ved Øvre Rindal skole bygges om til barnehagelokaler.

Ombygging krever penger, og rådmannen innstiller at det bevilges kr 470.000 i investeringsbudsjettet for 2014.

Saksbehandler påpeker i sin vurdering at det har vært stort press på barnehageplasser i Rindal de siste åra. Barnehagene ble fra januar 2013 utvidet med i alt 10 plasser, men det viser seg at man har måttet øke antallet utover dette.

Dette har konkret vært løst ved at storbarnsavdelinga ved Bolme barnehage har tatt inn flere barn og fått økt bemanning.

Skolen vil bidra

Dette har vist seg ikke å være en gunstig løsning. Barnehagene har hatt søkere som har fått avslag fordi det ikke har vært ledige plasser.

De to siste åra har det vært mange flere søknader til Øvre Rindal barnehage enn antall ledige plasser, noe som har medført at barn fra Øvre Rindal krets har fått tilbud om plass ved Bolme barnehage.

Elevtallet ved skolen har gått ned siste åra, og rektor ved Øvre Rindal skole har signalisert at det er mulig å frigi deler av skolelokalene til barnehage uten at det går vesentlig utover kvaliteten på undervisningen. Skolen er villig til å bidra til å finne løsninger som gjør det mulig å opprette flere barnehageplasser på Øvre Rindal.

Overskrider rammer

Økonomisjefen har anbefalt at det settes av 20 prosent til uforutsette kostnader, og at kostnadsramma for en ombygging blir på rundt 360.000 kroner.

Samtidig konstaterer økonomisjefen at tilleggsbevigningsposten allerede er brukt opp siden det har vist seg at inntektsanslaget for Rindal kommune var satt vel en million for høyt.

Han gjør oppmerksom på at de har blitt klar over kostnader på barnevern og skole som overskrider de vedtatte rammene for 2014 med rundt 1 million.

Han anbefaler å se saka litt an og komme tilbake med mer konkret forslag til finansiering av ombyggingen i juni eller etter sommeren når tertialregnskapet er på plass.