Samarbeidsavtalen mellom barnevernet i Halsa, Surnadal og Rindal og Trondheim om vaktberedskap utenom ordinær arbeidstid er nå i havn.

Det vil si at barnevernvakta i Trondheim, som er lokalisert i Gryta 2 ved Politihuset, nå har vaktberedskapen utenom ordinær arbeidstid, altså på kveldstid, natt og helg. Dermed er det akuttberedskap døgnet rundt hele året, også helligdager og høgtider.

Leder for interkommunalt barnevern i Halsa, Rindal og Surnadal, Jens Tore Eggum, er veldig fornøyd med avtalen, som var gjeldende fra 1. mai.

– Dette er et prosjekt vi har holdt på med i mange år, og vi er de første på Nordmøre med en slik samarbeidsavtale, så jeg er veldig, veldig tilfreds med at vi nå endelig er i havn, sier han.

Hittil er det Eggum og kommunalsjef Gunhild Eidsli som har tatt imot slike henvendelser i de tre kommunene, med bistand fra politiet. Denne avtalen gjør det også enklere for politiet i slike saker.

– Det vil nå bli lettere for oss å få tak i folk utenom vanlig arbeidstid, så dette ser vi naturligvis positivt på, sier lensmann Olav Halse, ved Surnadal og Rindal lensmannskontor.

Årlig kostnad for kommunene utgjør 26 kroner per innbygger per år for å være med i denne vaktordningen.

– Samarbeid er bra

Fagleder/daglig leder, Berit Skauge, og konsulent Cathrine Leraand fra barnevernvakta i Trondheim er også fornøyde med at samarbeidsavtalen nå er i boks. Onsdag var de i Surnadal for å besegle avtalen. Her orientere de litt om avtalen i praksis, om barnevernets arbeid og hvordan vaktberedskapen fungerer.

Barnevernvaktas oppgaver innebærer blant annet ivaretakelse av krise- og akuttarbeid, svare på henvendelser, gi råd og veiledning, følge opp barn og unge som er pågrepet av politiet, med mer. Tall fra 2013 viser at 135 kommuner i en eller annen form var tilsluttet en av landets 17 vaktordninger.

– Interkommunalt samarbeid er bra, det gir oss alle et mer robust fagmiljø og vi kan dra veksler på hverandre. Flere barn/familier får tilgang til beredskapen, sier Skauge.

Nødnummer: 116 111

Skauge understreker at det er viktig at innbyggerne er kjent med at det er mulig å kontakte barnevernvakta.

– 116 111 er nummeret til alarmtelefonen for barn/unge, da kommer en direkte til oss, forteller hun.

Man kan også ringe nummeret til politiets operasjonssentral, 02800.

Barnevenrnvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlig ansatte, som ofte er personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.

Alle kan varsle om en akuttsituasjon, og en drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

– Veldig betryggende

Totaltallet på henvendelser i fjor, alle medregnet, anslår Skauge til mellom fem – og ti tusen.

– Vi var da i kontakt med i overkant av 1000 barn. Bakgrunn for henvendelsene kan være mange, sier hun. Som familievold, mistanke om seksuelle overgrep, samværskonflikter, rus, bekymring for barnets situasjon, psykiatri, kriminalitet, atferdsproblemer, med mer.

Ved henvendelser er det opp til beredskapsvakta å avgjøre hvor vidt det er nødvendig å gripe inn straks eller om det er saker som kan vente. Hasteflytting av barnet er absolutt siste utveg.

– Det er rundt 50 hasteflyttinger i året, men vi gjør alt for å unngå dette. I de fleste tilfeller finner vi andre gode løsninger, forteller Skauge.

Rektor ved Surnadal ungdomsskole, Norvald Bondhus, mener avtalen gjør det enklere for skolen også.

– Vi får ulike henvendelser innimellom, og nå kan vi ringe dette nummeret og få råd og hjelp til hvordan vi skal forholde oss i ulike saker. Det er veldig betryggende å vite, sier han.