I en pressemelding opplyser han at Statkraft registrerte svært store nedbørmengder flere steder på Nordmøre fra mandag 12. mars til tirsdag 13. mars. I reguleringsområdene i Surnadal og Rindal kom det godt over 50 mm nedbør i løpet av ett døgn, og det ga store tilsig til de store kraftmagasinene Gråsjø og Follsjø i de sentrale deler av Trollheimen.

I Gråsjømagasinet steg vannstanden med rundt 5 meter på litt under to døgn, og tilsiget av vann inn til de to kraftmagasinene kom opp mot 180 kubikkmeter pr sekund på det høyeste. Dette vannet ble holdt tilbake i magasinene og reduserte følgelig flommen i Surna og i Surnadal i vesentlig grad.

I tillegg ble Trollheim kraftverk stoppet om morgenen tirsdag 13. mars kl 08.30 for å unngå at kraftproduksjonen i Trollheim skulle medvirke til å forsterke den eksisterende flommen. Dette er likevel av mindre betydning fordi slukeevnen i Trollheim kraftverk ligger på bare 38 kubikkmeter pr sekund, og i denne forbindelse er det bare en liten del av den totale vannføringen som var i en flomstor Surna elv.

- Dette viser med all mulig tydelighet at en stor kraftregulering i fjellet i mange tilfeller kan redusere store flommer, og at mange bygdesamfunn ville blitt mye hardere rammet av flom dersom vassdraget ikke var blitt regulert til kraftformål, slik tilfellet er for eksempel her i Surnadal, understreker han.

- Dette viser en meget positiv side ved kraftutbygging som sjelden kommer fram, men som det er all grunn til å minne om under slike værforhold. Skadene på jord og bosetting ville blitt langt større dersom vassdragene forble uregulerte, det har vi fått en god demonstrasjon på nå i Surnadal denne uken. Flere steder har vi en tilsvarende effekt av kraftutbygging og vassdragsregulering.

Vannføringen i Surna elv like nedenfor Trollheim kraftverk var på sitt høyeste om morgenen tirsdag 13. mars med knapt 300 kubikkmeter pr sekund, etter å ha steget fra 50 kubikkmeter pr sekund søndag ettermiddag. De store nedbørmengdene førte altså til rask økning i vannføringen i Surna elv og ga som resultat en hissig flom.

- Det sier seg selv at dersom alt vannet som ble holdt tilbake i Follsjø og Gråsjø hadde kommet i Surna så ville flomsituasjonen vært en helt annen og langt mer alvorlig, så denne gangen kan vi godt si at kraftutbyggingen og reguleringen reddet betydelige verdier.