Mot tre stemmer sa kommunestyret at det ikke har kommet inn nye momenter som gjør det nødvendig med ny behandling i saka der politikerne tidligere i år ga uttale til Statens vegvesen. Uttalen gjelder hvilket alternativ kommunen mener er best; opprusting av eksisterende kai eller ny kai lenger vest. Sist kommunestyret behandlet saka, ble det noe kluss med noen av de seint innkomne merknadene. Dette ble det reagert på av blant andre grunneier Mary Janne Stenberg, som følte at hennes synspunkt ikke ble tatt med da kommunestyret ga sin uttale. Flere med henne mener den beste løsningen er utbedring av eksisterende kai, noe som blant annet støttes av grunneierne av en eiendom der bolighuset må vike plass for ny atkomst dersom ny kai lenger vest til slutt blir løsningen. På denne bakgrunn har kontrollutvalget i kommunen sett på saka, og de oppmodet kommunestyret om å behandle uttalen en gang til. I gårsdagens kommunestyre ble det raskt klart at et solid flertall ikke var enig i dette. Bernt Venås var den som klarest snakket flertallet rett imot. – Vi var ved et avgjørende veiskille sist. Selv om det er snakk om en uttale og ikke en reguleringssak. Debatten sist bar preg av manglende kunnskap, der mange misforsto grunneierens oppfatning av saka. Jeg mener saka hadde stått seg bedre med ny behandling der innkomne merknader hadde vært vedlagt. Dette er en meget alvorlig sak, den mest alvorlige jeg har vært med på. Derfor er det viktig at alle parter føler de blir tatt på alvor i saksbehandlingen, sier Venås. Men han fikk kun med seg Jon Bruset og Else B. Andresen da kommunestyret skulle fatte vedtak i saka. Men det ble av flere presisert at når saka kommer tilbake som en reguleringssak, vil politikerne stå fritt i å mene hva som er beste alternativ; ny kaie lenger vest, eller utbedring av eksisterende anlegg.