Kulturfestivalen har tidligere signalisert at de kommer til å søke om et ekstra tilskudd slik at det kommunale tilskuddet for 2013 kommer opp i 400.000 kroner som i fjor. Rådmannen mener kommunestyret bør innvilge søknaden. Det ekstra tilskuddet på 60 000 kroner i forhold til vedtatt budsjett dekkes inn ved omprioriteringer innenfor kulturtjenestens budsjettramme for 2013.

I sin saksutredning til politikerne, som skal behandle søknaden på kommunestyremøtet 8.mai, viser rådmannen til at Sunndal kulturfestival i 2010 gikk med et overskudd på om lag 100 000 kroner. Regnskapet for 2011 viste et underskudd på  723 321 kroner. Dermed var aksjekapitalen på 600 000 kroner tapt.

Rådmannen skriver videre: "Regnskapet for festivalen for 2012 viser et underskudd på kr. 355 498,- noe som innebærer en ytterligere forverring av egenkapitalsituasjonen. 7.11.12 behandlet kommunestyret søknad fra Sunndal kulturfestival om ny egenkapital og økt tilskudd for 2012 og gjorde i den forbindelse slikt vedtak:

Sunndal kommune går inn i Sunndal kulturfestival med 200 000 kroner i ny egenkapital.Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Sunndal kommune øker sitt tilskudd til kulturfestivalen for 2012 til 400 000 kroner. Det økte tilskuddet på 60 000 kroner dekkes inn ved omprioriteringer innenfor kulturtjenestens vedtatte budsjettramme for 2012.

Sunndal kommunestyre ber Sunndal kulturfestival iverksette tiltak som vil styrke egenkapitalen i selskapet ytterligere slik at den blir tilstrekkelig til å sikre framtidig drift".

Styret i Sunndal Kulturfestivalbegrunner søknaden om økt tilskudd med nye Hovshall som har rundt tjue færre plasser enn tidligere. For musikkspillets ti forestillinger betyr det et tap tilsvarende 60.000 kroner, forutsatt at alle plassene selges ut.

Sunndal kulturfestival AS ser også at sponsorinntektene vil gå noe ned sammenlignet med 2012 – pluss at festivalen med musikkspillet driver med liten offentlig støtte. Festivalen har de to siste årene drevet uten støtte fra Norsk Kulturråd.

Rådmannens vurdering:

"Den årlige oppsettingen av musikkspillet Lady Arbuthnot er en stor økonomisk utfordring for Sunndal Kulturfestival. Samtidig er musikkspillet juvelen i festivalen. Det gjør at sunndalingene engasjerer seg i festivalen og det skaper lokal identitet. Lady Arbuthnot trekker folk fra hele Midt Norge til Sunndal og har stor markedsføringsverdi både for Sunndal Kulturfestival og Sunndal kommune. Festivalen er i stor grad bygd opp rundt Lady Arbuthnot.

I 2011 gikk musikkspillet med et underskudd på om lag 1,4 millioner kroner. I 2012 ble det foretatt en grundig gjennomgang av oppsettingen og gjennomført betydelige kostnadskutt, men på grunn av svikt i billettinntektene ble ikke besparelsene så store som forventet i budsjettet. Underskuddet ble imidlertid redusert til om lag 1,2 millioner kroner.

I 2013 har styret redusert festivalens omfang ved at det ikke blir arrangement i teltet søndag, mandag og tirsdag. Dette reduserer de faste kostnadene og dermed risikoen. Styret vurderer det slik at det ikke er forsvarlig å kutte ytterligere i kostnadene med oppsetting av Lady Arbuthnot.

De foreslår en pause for musikkspillet i 2014 slik at en kan få tid til en grundig vurdering av musikkspillets og festivalens framtid. Høsten 2013 skal Sunndal kommune, som er største eier i festivalen, foreta en grundig evaluering av sitt engasjement i kulturfestivalen og ta stilling til hvilken rolle kommunen skal ha i festivalen etter 2013. Disse prosessene må sees i sammenheng og Sunndal kommune vil derfor ta initiativ til en dialog med de øvrige eierne om festivalens framtid så snart årets festival er avsluttet.

Sunndal kulturfestival har en svært anstrengt økonomi. Selv om eierne har tilført selskapet ny aksjekapital er bokført egenkapital per 31.12.12 fortsatt negativ med 41 022 kroner. Rådmannen foreslår derfor at kommunen innvilger søknaden fra kulturfestivalen om samme tilskudd i 2013 som i 2014. Det ekstra tilskuddet på 60 000 kroner foreslås finansiert ved omprioriteringer innenfor kulturtjenestens vedtatte budsjettramme for 2014

Selskapet må imidlertid tilføres ny egenkapital i løpet av kort tid. Soliditeten bør stå i forhold til den risikoen det innebærer å drive festivalen videre. Alternativt må det legges opp til en styrt avvikling av selskapet. Sunndal kommune vil som nevnt ta initiativ til en dialog med de øvrige eierne om festivalens framtid så snart årets festival er avsluttet."