190 mill. i mindreforbruk på Nordøyvegprosjeket

foto