I 2014 -2017 prioriteres oppstart på strekningen E39 Betna – Stormyra i Møre Romsdal og Sør-Trøndelag. Prosjektet omfatter bygging av om lag 30 km ny tofelts veg med vegbredde 8,5 meter i kommunene Halsa i Møre og Romsdal og Hemne i Sør-Trøndelag. Dette vil medføre at det blir 50 km sammenhengende ferdig utbygd veg, inkludert den nylig åpnede strekningen Renndalen-Staurset, og Harrang-Høgkjølen som blir ferdig 2015. Betna-Stormyra er prosjektert til 1,6 milliarder kroner og skal etter planen finansieres med statlige midler.

Dermed har Ola Rognskog i Halsa all grunn til å feire som han sier i en tidligere publisert artikkel.

Videre prioriteres bygging av krabbefelt på E39 over Ørskogfjellet i Møre og Romsdal.

I perioden 2018 – 2023 fullføres byggingen av E39 Betna-Stormyra.

Den pågående utbyggingen av skredsikringsprosjektet rv. 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal fullføres i 2014.

I perioden 2014 – 2017 prioriteres oppstart på utbedring og delvis omlegging av rv. 70 på strekningen Tingvoll – Meisingset i Møre og Romsdal. Prosjektet fullføres i perioden 2018 – 2023.

I tillegg settes det av statlige midler til utbygging av prosjektet E39 Lønset-Hjelset i Møre og Romsdal, betinget av at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering. På grunn av tunnelsikkerhetsforskriften prioriteres statlige midler til å bygge ekstra tunnelløp på E39 Blindheimstunnelen i Ålesund.

Det er foreløpig lagt til grunn delfinansiering med bompenger i forbindelse med bypakke Ålesund.

Dette sier Statens Vegvesen i sin kommentar til NTP for de neste ti åra.