– Dersom kuttforslagene vedtas vil det bety en kraftig svekkelse av tilbudet både til beboerne her på institiusjonen og til hjemmeboende eldre, sier Siv Aasen og Anne Marie Lervoll. Siv Aasen og Anne Marie Lervoll er plasstillitsvalgte for henholdsvis sjukepleierne og hjelpepleierne på sjukeheimsavdelinga ved NOS. De reagerer kraftig på flertallsforslaget fra formannskapet som går inn for betydelige stillingskutt ved institusjonen. I håp om å få 2008-budsjettet til å balansere, går Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og Innbyggerlista inn for å kutte ei 80 prosent stilling på helg og ei fulltidsstilling som har vært den femte og særdeles viktige seinvakta ved institiusjonen. Ei hel stilling på demensavdelinga og 20 prosent på kortidsavdelinga går også med om flertallet får det som de vil. I utgangspunktet hadde rådmannen også lagt opp til at det også skulle kuttes 1,8 stillinger på nattevakter ved institusjonen. Flertallet i formannskapet mente kutt tilsvarende 80 prosent stilling fikk være nok. Siv Aasen og Anne Marie Lervoll er hoderystende til kuttforslagene. - Vi ønsker ikke å framstå som sytete, men vil gjerne si litt om konsekvensene av kuttene. Politikerne reduserte rådmannens forslag til kutt på nattevakta til 180 til 80 prosent. Det politikerne trolig ikke er klar over er at vi må ha 180 prosent stilling for å kunne ha tilbud om nattevakt hver natt ute på bygda. Det politikerne nå gjør er å legge opp til nattevakt annenhver natt. Dette vil ramme de mange eldre som vil bo hjemme lengst mulig, og som av og til er avhengig av å få hjelp om natta. Kuttet vil også ramme nattevakta på demensavdelinga. Blir dette vedtatt, er det liten vits i å ha trygghetsalarmer tilknyttet kommunale tjenester på natt, sier Aasen og Lervoll. @Tekst.m.innrykk:Begge understreker at oppdragsmengden for nattevakta er økende. – Noen faller og kommer seg ikke opp ved egen hjelp. Andre har andre behov de må ha hjelp til. Folk ønsker å være lengst mulig hjemme. Dermed øker også behovet for hjelp, sier Siv Aasen. Etter sterkt press fra pårørende gikk politikerne for halvannet år siden inn for å bevilge penger til å opprette ei femte seinvakt ved sjukeheimen. Denne ressursen blir det nå foreslått å kutte. Siv Aasen og Anne Marie Lervoll sier stillinga har vært veldig viktig for pasientene på sjukeheimen. – De pårørende så at vi var lite synlige på stua på ettermiddag og kveld. Med den ekstra seinvakta på plass har vi fått bedre tid til å ta oss av pasientene. Vakta har ført til at vi har spart penger på å leie ekstrahjelp til sjuke og døende pasienter. Ingen skal dø alene, blir vi fire på seinvakt må vi leie inn ekstra i slike situasjoner. Aasen og Lervoll viser til at Nesset kommune er pilotkommune innen lindrende omsorg. Det er bygd opp et eget rom på sjukeheimen der alvorlig sjuke og døende pasienter kan få ekstra godt stell. De tillitsvalgte mener en nedskjæring av bemanninga vil gjøre det veldig vanskelig å følge opp dette på en tilfredsstillende måte. – Sjukehuset sender pasientene veldig raskt tilbake til oss. Dersom de kutter denne viktige vakta vil belastningen øke på oss som blir igjen. Det vil helt sikkert resultere i at et sjukefravær som nå har vært på veg ned - vil øke igjen. Vi er også bekymret for rekrutteringa til yrket vårt. Den er vanskelig nok fra før, sier Siv Aasen og Anne Marie Lervoll. De advarer også på det sterkeste mot å kutte ei stilling ved demensavdelinga. Skjer det vil det bare være to på vakt der samtidig. – Dette er en pasientgruppe som som har stort behov for ro og trygghet, understreker de to. Begge mener det er viktig at politikerne er klar over konsekvensene før de eventuelt vedtar så drastiske kutt innen pleie og omsorgssektoren.