Et prosjekt skal utover høsten kartlegge hva innbyggerne i Sunndal mener er gode nærmiljøkvaliteter og møteplasser, hvilke kvaliteter de savner, og hvordan de som innbyggere ønsker å delta aktivt for å utvikle lokalsamfunnet.

Som en del av kartlegginga inviterer prosjektgruppa nå til en fotokonkurranse, der innbyggere oppfordres til å dele bilder av gode nærmiljø- og lokalsamfunnskvaliteter.

- Dette kan være fine områder, møteplasser, eller noe som har positiv betydning for oss, skriver gruppa i en pressemelding.

Bedre folkehelse

Prosjektet er en del av en satsning i regi av Helsedirektoratet.

Sammen med fem andre kommuner i Møre og Romsdal, har Sunndal kommune fått midler til å drive utviklingsarbeid innenfor folkehelse og medvirkning. I tillegg til folkehelsekoordinator og andre fra kommunen, er det oppnevnt en deltaker fra hvert av de politiske utvalgene i Sunndal i gruppa som skal jobbe med prosjektet.

- Jeg gleder meg til være med på dette prosjektet, og er opptatt av å finne ut hvilke nærmiljø vi som innbyggere ønsker og bruker, og hva som fremmer god folkehelse, sier Ole Anders Andreassen, som representerer oppvekst- og omsorgsutvalget i prosjektgruppa.

Hva påvirker folkehelsen?

En rekke forhold i samfunnet påvirker folkehelsen, slik som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljøer. Kunnskap om disse samfunns- og miljømessige forhold er en forutsetning for å ivareta innbyggernes helse. God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen en viktig faktor for god utvikling.

Folkehelsearbeid og utvikling av aktive og trygge lokalsamfunn er altså to sider av samme sak, og de som blir berørt av planer og tiltak må delta i prosessen.

I statusrapport for folkehelse i Sunndal for 2015 ble mangel på gode møteplasser for hele befolkningen pekt på som en av hovedutfordringene.

Et fokusområde framover bør være å legge til rette for naturlige og gode møteplasser i sentrum og i kretsene, konkluderer rapporten med.

Vil kartlegge nærmiljøkvaliteter

Prosjektet ønsker derfor å kartlegge hva innbyggere mener er gode nærmiljøkvaliteter og gode møteplasser, og som dermed fremmer folkehelse. Dette vil være grunnlag for å mer treffsikre folkehelsetiltak i fremtiden, og også være viktig grunnlag i fremtidige plan- og utviklingsprosesser. For å gjennomføre kartlegging ønsker prosjektet å teste ut ulike metoder for medvirkning, det vil si ulike måter å engasjere og involvere innbyggerne på.

Hvordan er nærmiljøet mitt? Hva er en god møteplass? Hva skal til for at jeg beveger meg mer i nærmiljøet? Hvordan nå berørte innbyggere, og sikre engasjement så tidlig som mulig i en planprosess? Hvordan ønsker vi som innbyggere å samhandle med kommunen/ å bli hørt? – er eksempel på problemstillinger innbyggerne vil bli utfordret på.

Prosjektet vil derfor oppsøke folk der de er utover høsten, enten det er lag og foreninger, borettslag, i butikksenteret, på skolen eller lignende.

- Jeg synes det er spennende at vi her kan prøve ut og finne nye måter å engasjere forskjellige grupper av befolkningen, sier Malene Aaram Vike.

- Dette vil være viktig for å få gode planprosesser, og viktig for at innbyggerne skal kunne engasjere seg og påvirke prosesser som angår lokalsamfunnet vårt.

Engasjer deg!

Prosjektgruppa håper folk vil være positive til å engasjere seg og dele sin mening.

Gruppa tar gjerne imot innspill og kommentarer på facebooksida «Vårt nærmiljø og lokalsamfunn i Sunndal».

Jonas Koksvik representerer teknikk-, miljø- og kulturutvalget, og synes det blir spennende å finne ut mer om hva innbyggerne egentlig trenger for å trives og hvordan vil kan legge til rette for gode møteplasser.

– Jeg er spesielt opptatt av å ivareta de unges stemme, sier Koksvik.

FOTOKONKURRANSE #trivselisunndal

Prosjektet lanserer nå også en fotokonkurranse med tema #trivselisunndal.

- Der er vi ute etter bilder som illustrerer gode nærmiljø og hva som gjør at vi trives i Sunndal.

Tag bilder på instagram eller facebook med #trivselisunndal, eller del bilde på facebooksiden "Vårt nærmiljø og lokalsamfunn i Sunndal".

Vinner kåres under Idefestivalen lørdag 1. oktober, og premie er gavekort på 1000 kroner.