Dette i tråd med forutsetningene da industriinkubatoren ble etablert i 2010 som del av omstillingsprosjektet «Sunndal 2013».

Daglig leder Bjarne Reinholdt er engasjert for å ta seg av prioriterte PiFF-aktiviteter ut 2013.

– På denne måten sikrer vi kontinuitet og kvalitet i innspurten på omstillingsarbeidet utover høsten 2013, sier daglig leder i SUNS, Per Helge Malvik i en pressemelding.

Tre år

PiFF Sunndal AS, industriinkubatoren i Sunndal ble etablert sommeren 2010 for en periode på tre år med SIVA (Selskapet for Industrivekst SF), Hydro Aluminium Sunndal, Sunndal kommune og Sunndal Sparebank som aksjonærer. Partene forpliktet seg også til å bidra med driftsmidler i treårs-perioden. I tillegg har Møre og Romsdal Fylkeskommune og noen lokale bedrifter gitt driftstilskudd.

Oppgaver

Selskapet har siden starten arbeidet i henhold til aksjonæravtalen som blant annet sier at selskapets formål er å være utvikler av nye bedrifter basert på forskningsresultater og prosjektideer fra eksisterende industri og øvrig næringsliv. Selskapet skulle også legge til rette for at nyetablerere og idehavere kunne utvikle forretningsplaner i et totalmiljø med flere små virksomheter.  Selskapet skulle etter behov også drive rådgivning og formidle kompetanse til nyetablerere til subsidierte priser. Videre skulle selskapet organisere regelmessige møter mellom Hydro og lokale bedrifter.

Driften

PiFF Sunndal har holdt til i Aura Næringshage hvor forutsetningene er gode for å ta i mot gründere og tilby kvalifisert rådgivning i et utviklende miljø.

PiFF Sunndal har engasjert seg i holdningsskapende arbeid som blant annet egne aviser -«Muligheter i Sunndal»- som ble utgitt første gang i 2011. Idéen om Idéfestivalen ble også unnfanget omtrent på samme tid og arrangeres for tredje gang nå til høsten.

PiFF Sunndal har videre bidratt til etablering av «Norges beste Gründerpakke» hvor Sunndal kommune, Hydro Aluminium Sunndal Metallverk, Hycast og Storvik som arbeidsgivere har gått inn på en permisjonsordning med delvis lønn i inntil ett år for egne ansatte som vil prøve ut egne forretningsideer. De lokale bankene bidrar til pakken med etablererstipend og mulighet for utsettelse av renter og avdrag på egne lån i permisjonstiden.

Selskapet har videre blant annet organisert møter mellom lokale bedrifter og større, krevende kunder. Bedriftene har fått presentere seg hver for seg og samlet, samtidig som kundene har fortalt om egen virksomhet og de innkjøpsplaner de har i tiden framover.

Selskapet har siden starten arrangert kvartalsvise møter mellom Hydro og lokale bedrifter hvor temaer har vært på den ene siden hva lokale bedrifter kan bidra med av tjenester til Hydro, og Hydro har på den andre siden presentert forretningsideer som de ikke selv ønsket å utvikle men som kunne være interessante for lokale bedrifter å ta fatt i. Disse møteplassene har etter hvert også fått en noe bredere deltakelse. Møtene har bidratt til etablering av nye bedrifter og nye virksomhetsområder for eksisterende næringsliv. Det er vedtatt å videreføre disse møtearenaene etter at PiFF Sunndal er avviklet.

PiFF Sunndal har arrangert idémøter hvor man har koblet sammen f eks forskjellige forskningsmiljøer som har fått fritt spillerom til å utvikle prosjektideer som kunne bli lønnsomme. Flere interessante prosjekter har vært drøftet og noen er fortsatt på vei forhåpentligvis mot realisering.

PiFF Sunndal har bidratt til å skaffe utenlandsk kompetanse til stillinger i lokale bedrifter ved å arrangere rekrutteringsmøter på Island, og til at HRV Engineering, etablerte seg i kommunen i fjor som den første utenlandske bedriften.

Videreføring av oppgaver i PiFF Sunndal

PiFF Sunndal er for tiden engasjert i flere prosjekter. I tillegg er en del av de øvrige aktivitetene i PiFF Sunndal som tidligere nevnt besluttet videreført. Disse oppgavene vil ivaretas i regi av Sunndal Næringsselskap/Sunndal 2013. Daglig leder i PiFF Sunndal er engasjert til å arbeide med disse oppgavene etter avviklingen og fram til nyttår 2013.