38,2 millioner kroner får bøndene i Surnadal i produksjonstilskudd fra staten. Mest av kommunene på Indre Nordmøre. Forklaringen er enkel, mener leder Oddvar Mikkelsen i Surnadal bondelag. – Surnadal har flest bønder, mest dyr og mest produktivt areal av kommunene i regionen, sier Mikkelsen.

Bøndene liker å se på produksjonstilskuddet som lønn for utført arbeid til storsamfunnet. Kulturlandskapet holdes i hevd og det produseres mat til befolkningen i form av egg, kjøtt, korn og melk. Dermed er det ikke sagt at produksjonstilskuddet kan regnes som rein lønn på linje med inntekten til en vanlig lønnsmottaker.

– I disse dager kommer blant annet regningene for gjødsel og plantevernmidler. De fleste bønder vil se at produksjonstilskuddet de nå får fort er spist opp, sier Mikkelsen.

Produksjonstilskuddet er en del av det som samlet sett gir bøndene den inntekten de skal drive for og leve av. Produksjonstilskuddet er satt sammen av ulike typer tilskudd. For dyr på beite betales et tilskudd, for dyr i fjøs et tilskudd, for storfeproduksjon er det tilskudd og for dyrket areal et tilskudd som igjen avhenger i størrelse av hva som dyrkes. Bønder som driver stort med melk, storfe og grasproduksjon vil få mer i tilskudd enn en bønder som driver i mindre omfang. Likeledes betales det mer for dyr på beite enn dyr i fjøs. Derfor synes enkelte bønder offentliggjøringen av produksjonstilskuddet blir en uthengning på linje med den enkelte føler med offentliggjøringen av skattelistene.

– Og sjøl om noen føler seg uthengt har vi ingenting og skamme oss over. Vi jobber hardt for det inntekten vi får, sier Mikkelsen.

Ser en på tildelingene til bønder i Driva-distriktet ser en at Surnadal og Rindal er de største landbrukskommunene. Halsa er den minste, mens Sunndal, Nesset og Tingvoll omtrent er jevnstore. Tiskuddet fordeler seg slik:

Halsa 11,9 millioner kroner, Nesset 25, 8 millioner kroner, Sunndal 21,7 millioner kroner, Rindal 30,3 millioner kroner og Tingvoll 20,7 millioner kroner.

Til sammen 160 bønder og samdrifter deler på de 38,2 millionene Surnadal får, noe som gir et snitt på 238.750 kroner, men variasjonene er store mellom den bonden som får 648.000 kroner som mest, og den som får minst med knappe tre tusen kroner.

– Uten produksjonstilskuddet får ikke bøndene budsjettet til å gå i hop, sier Mikkelsen.