Mandag var Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i Surnadal. På sin besøksrunde til ulike bedrifter i kommunen var SIV Industri–inkubator i Røtet første stoppested. Hovedfokus her var lokal satsing på tre som framtidas byggemateriale.

Sist gang Trygve Slagsvold Vedum var på Surnadalsbesøk var som landbruks– og matminister, og da fikk han blant annet overvære nettverksmøte i «Den gode maten», som er ett av tre bedriftsnettverk i regi av SIV Industri–inkubator.

De andre to er «IN2Offshore» og «InnovasjonsTRE», og totalt har disse tre nettverkene 30 medlemsbedrifter fra sju kommuner på Nordmøre.

Denne gangen, nå som partileder for Senterpartiet, fikk Vedum en god innføring i InnovasjonsTRE og treforedlingsbedriftenes virksomheter. Fem av åtte medlemsbedrifter var representert i SIV sine lokaler i Røtet.

Leder i SIV Industri-inkubator, Magne Løfaldli, presenterte litt tallmateriale for lokal verdiskaping.

– Bare i Rindal og Surnadal utgjør verdiskaping av vareproduserende industri 417–418 millioner kroner per år. Landbruket utgjør også en vesentlig del av lokal verdiskaping, med nesten 200 millioner i året. Lokal verdiskaping, inkludert kjøp av varer og tjenester, er på mer enn 1,1 milliarder kroner, 138 000 kroner per innbygger, forteller han.

Treårig prosjekt

InnovasjonsTRE er et treårig prosjekt, der trevareprodusenter i Surnadal og Rindal satser på tre og industrialisering av treprodukter. Prosjektet startet i januar i år etter initiativ fra Tredrivaren Landbruksavdeling ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Surnadal kommune og SIV Industri-inkubator.

Overordna mål i prosjektet er kunnskapsoverføring, videreutvikling av treprodukt, økt foredling og verdiskaping av lokalprodusert trevirke, utvikle deltakerbedriftene for å imøtekomme framtidig konkurranse og ta større markedsandeler, igangsette automatiserings– og effektiviseringsprosesser i bedriftene, og generelt styrke treindustrien i Møre og Romsdal– og da spesielt medlemsbedriftene; Møre–Tre, Rindalshytter, Kvatro, Bøfjorden Sag, Tømmervåg Tre, Solem Sag, Consto og Vibo.

I hovedprosjektet ligger tre prioriterte underprosjekt; «Flis som ressurs», «Miljøfjøset» og «Produkt– og markedsutvikling».

Tre fjøsleverandører

Treindustrien på Nordmøre har lange tradisjoner og har historisk vært– og er fortsatt en av distriktets viktigste og mest verdiskapende industrier. Spesielt i Surnadal og Rindal er treindustrien en særdeles viktig bærebjelke i lokalsamfunnet.

– I 2013 sto den vareproduserende treindustrien på Nordmøre for en lokal verdiskaping på hele 65,6 millioner kroner, påpeker Løfaldli.

Flis som ressurs er prioritert tiltak i starten av prosjektet, grunnet avsetningsproblem for flis fra sagbrukene.

– Dette har gått fra «krise» til i alle fall kortsiktige utsikter for omsetning av flis, opplyser Løfaldli.

«Miljøfjøset» er et konsept under utvikling, der målet er at Miljøfjøset AS skal bli en totalleverandør av trefjøs. Løfaldli påpeker at Surnadal har hele tre leverandører av trefjøs; Møre–Tre AS, Kvatro AS og Solem Sag AS.

– Dette er ganske spesielt, tre fjøsleverandører tror jeg ikke det er mange kommuner som har, sier han.

Velger dansk betong

Til tross for god råstofftilgang og mange lokale leverandører av trefjøs, velger lokale bønder i stor grad likevel betongfjøs fra Danmark.

Organiseringen gjennom dette prosjektet skal sørge for at de lokale bedriftene kan konkurrere med de største internasjonale aktørene og ta større markedsandeler.

– Tre er bondens eget materiale, og når bonden velger annet byggemateriale blir det litt feil i mitt hode i alle fall, fastslår Løfaldli. – Tre og trebygg gir lokal verdiskaping, det er et fornybart materiale og CO2-absorberende.

Representanter fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksdirektør Anne Berit Løset og «pådriver for Tredriveren», Kåre Kristen Totlund var også til stede for å treffe det nyetablerte trenettverket.

– Økt bruk av tre som byggemateriale er i landbruket sett på som et bidrag til utvikling av bærekraftige bygg for framtida. Dilemmaet er at det er stor råstofftilgang her i fylket, men det lokale råstoffet brukes i liten grad av industrien, sier Løset.

Viktige bedrifter

Etter at Løfaldli ga en god innføring i nettverksarbeidene, med særlig vekt på InnovasjonsTRE, fortalte de fem tilstedeværende trevareprodusentene i tur og orden litt om sine bedrifter og produkt; Tømmervåg Tre AS, Bøfjorden Sag AS, Solem Sag AS, MøreTre AS og Kvatro AS.

Totalt har disse bedriftene mer enn 90 ansatte og omsetter årlig for godt over 250 millioner kroner, med Møre–Tre som desidert største aktør. Alle disse bruker lokale råvarer, og satser i stor grad på tømmerlaft og lokale byggetradisjoner, samtidig som innovativ tenking er framtredende i de ulike produksjonene.

Frykter regelendring

Lederne ved Bøfjorden Sag og Solem Sag; Magnus Bøklep og Georg Solem, påpekte spesielt at etterspørselen etter tømmerlaft vil bli sterkt redusert dersom det nye TEK-forslaget blir vedtatt. (Byggeteknisk forskrift, krav om isolering).

– Hvis den nye TEK'en blir en realitet er dette et varsku for hele tre– og laftenæringa, sier Bøklep.

Dersom kundene må kle veggen ut– eller innvendig mener Solem at dette vil medføre mer enn en halvering av tømmer og at det nesten vil slå føttene under hele næringa, samt at det også vil berøre skogeiere og hele laftetradisjonen.

– Dette er helt klart noe vi må følge opp, fastslår Slagsvold Vedum.

Etter besøket hos SIV ble det en besøksrunde til Kvatro, Møre–Tre og Pipelife, der både Vedum og resten av delegasjonen fikk en dypere innsikt i bedriftene, deres produksjon og produkter.