Fylkestinget har de siste dagene avgitt høringsuttalelse til Nasjonal transportplan for 2010-2019. Spørsmålet om prioritering av stamveiene førte til en nærmest amper meningsutveksling mellom representanter for flertallet og mindretallet. Men politikerne sto samlet bak kravet om at staten må øke potten til stamvei-investeringer kraftig. I innstillingen sto det 20 prosent, med fylkestinget økte enstemmig kravet til 40 prosent. Også i spørsmålet om rassikring var fylkestinget samlet. Tinget uttalte at dagens statlige avsetninger til rassikring er altfor små, og at de må økes med 1 milliard kroner i året, slik den nasjonale rassikringsgruppa har krevd. Tinget viste til at fylket allerede har prioritert rassikringsprosjekter i Møre og Romsdal, med Oppdølsstranda på tredjeplass, etter to prosjekter på Sunnmøre. Prioriteringen står fast. Hvis staten ikke øker bevilgningene kraftig til rassikring, vil en ny tunnel i Oppdølsstranda først kunne komme nærmere 2020. Også Trollheimstunnelen ble nevnt i høringsuttslelsen til fylkestinget. Det skjedde under behandlingen av de såkalte øvrige riksveiene. Også for denne posten krevde tinget langt større statlige bevilgninger i transportplanperioden. Tinget viste til at Møre og Romsdal har en vedtatt prioritering av prosjektene på øvrige riksveier, der Nordøyvegen på Sunnmøre kommer først, og Trollheimstunnelen deretter. Denne prioriteringen står fast, heter det i vedtaket på fylkestinget.