I første kvartal 2013 oppnådde Sunndal Sparebank et driftsresultat før skatt på 6,1 millioner kroner mot tilsvarende 6,7 millioner kroner i 2012. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere avkastning på finansielle investeringer sammenlignet med samme periode året før. Det skriver banken i en pressemelding.

Resultatet etter skatt endte på 4,2 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,1 prosent for perioden. Kjernevirksomheten er styrket det siste året og totalresultatet vurderes som godt.

Rentenettoen er marginalt svekket med om lag 0,1 millioner kroner fra 2012. Sammenlignet med gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenettoen redusert fra 1,71 til 1,67 prosent i 2013. Fra 2013 er bankene pålagt innbetaling til Bankenes Sikringsfond. Dette påvirker rentenettoen negativt med om lag 0,3 millioner kroner for første kvartal. For året 2013 vil avgiften utgjøre om lag 1,0 millioner kroner. Økt overføring av låneportefølje til Eika Boligkreditt påvirker rentenettoen positivt.

Netto provisjonsinntekter er styrket med hele 53 prosent eller 0,8 millioner kroner fra første kvartal 2012. Økningen skyldes sterk økning av provisjonsinntektene fra Eika Boligkreditt som følge av høyere lånevolum, økning av provisjonsinntektene fra skade- og livsforsikringsprodukter og økte inntekter fra betalingsformidlingsvirksomheten.

Driftskostnadene er økt med om lag 0,3 millioner kroner eller 4,5 prosent fra samme periode i fjor, og skyldes økte lønns- og pensjonskostnader. Øvrige kostnader viser en liten nedgang. I forhold til totale inntekter utgjør driftskostnadene nå 50,8 prosent mot tilsvarende 46,4 prosent i 2012. I forhold til gjennomsnittelig forvaltningskapital utgjør kostnadene 1,19 mot 1,15 prosent i 2012. Det totale kostnadsbildet vurderes som bra og banken framstår som en kostnadseffektiv aktør.

For første kvartal er det bokført om lag 0,3 millioner kroner i tap og gjelder økte gruppevise nedskrivninger. Sammenlignet med brutto utlån utgjør bokførte tap kun 0,01 prosent. Misligholdet holder seg på et lavt nivå. De samlede nedskrivningene (individuelt og gruppevis) utgjør om lag 20 millioner kroner.