Norges Bank holder som ventet styringsrenta på 4,25 prosent fram til årets siste rentemøte i desember. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache understreket imidlertid at det ikke er utarbeidet nye prognoser siden september, da hun fortalte at renta trolig skal opp en siste gang før rentetoppen er nådd.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenta trolig settes opp i desember. Frem mot møtet i desember vil komiteen få mer informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renta bli holdt i ro, sier Bache.

Hvorvidt det blir nødvendig å heve renta videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen, understreker sentralbanksjefen. Siden rentebeslutningen i september har prisveksten falt mer enn ventet, og den økonomiske aktiviteten har vært noe lavere enn anslått.

Den siste og relativt kraftige svekkelsen i kronekursen kan imidlertid bidra til å holde inflasjonen oppe og dermed trekke i motsatt retning.

– Pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien, og rentene er trolig nær det nivået som skal til for å få bukt med prisveksten. Det gjør at vi kan bruke noe mer tid på å vurdere behovet for ytterligere renteøkninger, sa Bache på pressekonferansen om rentebeslutningen.

Mindre fare for økning

Uttalelsene får analytikere til å mene med at det er større usikkerhet rundt den kommende hevingen nå enn etter forrige gang rentekomiteen møttes. Flere tolker sentralbanksjefens uttalelser torsdag dit hen at det er like sannsynlig at renta blir holdt i ro i desember som at den blir satt opp.

– Mens det var få overraskelser i Norges Banks vurderinger av utviklingen siden september, har Norges Bank tydeligvis kommet på nye tanker rundt føringene for desembermøtet etter fallet i kjerneinflasjonen, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i sin analyse.

Han er blant dem som mener sentralbanken har begynt å tvile litt mer på om det er nødvendig med nok en renteøkning.

Bache understreket at rentekomiteen før desembermøtet vil ha et bredere og tydeligere bilde av den økonomiske utviklingen, poengterer han.

Tror toppen er nådd

Nordea Markets mener det er muligheter for at inflasjonen vil være lavere enn ventet og at det betyr lavere risiko for nok en renteøkning.

– Vi tror inflasjonen vil overraske på nedsiden i de kommende månedene, slik at Norges Bank ikke hver renten, men marginene er små: 50–50 for heving eller ikke. En svakere krone gjør situasjonen mer usikker, sier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank ventet at Bache ville erklære rentetoppen for nådd – i tråd med hans egen oppfatning av situasjonen.

– Slik Norges Bank kommuniserer. legger de opp til at det er omtrent 50-50 prosents sjanse for renteheving i desember, men jeg tror vi er på toppen nå. Kronekursen og de neste to inflasjonstallene er X-faktoren her, skriver han.

Toppen er nær

Styringsrenta er satt opp hele 13 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet for drøyt to år siden, og ligger nå på 4,25 prosent. Rentebanen antyder en rentetopp på 4,5 prosent før året er omme. Det vil innebære en gjengs boliglånsrente på rundt 6 prosent.

De siste inflasjonstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at prisveksten hadde avtatt kraftig – og betydelig mer enn Norges Bank hadde sett for seg – i september. Det knytter seg derfor stor spenning til om nedkjølingen i økonomien vil avtegne seg i form av fortsatt fall i prisveksten i oktober og november. Det vil i så fall bidra til å redusere behovet for nok en renteøkning.

– Trolig vil det være behov for å holde renta oppe en god stund framover, sier Bache. Rentebanen tilsier at «en god stund» per nå tilsvarer hele neste år.

Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men presset i norsk økonomi avtar. Prisveksten er klart over målet på 2 prosent. Konsumprisveksten har falt, men den underliggende inflasjonen er høy.

– Jo lenger prisveksten holder seg høy, desto mer kostbart kan det bli å få prisveksten ned igjen senere. På den annen side ønsker ikke komiteen å sette opp renten mer enn det som er nødvendig, for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, sier sentralbanksjefen.