– Ja, vi er virkelig fornøyd med resultatet av årets nasjonale prøver, sier skolefaglig rådgiver i Nesset, Frode Sundstrøm.

Resultatet av prøvene for 5.–8. og 9. klasse som ble gjort i høst er gode for elevene ved skolene i Vistdal, Eresfjord og i Eidsvåg. Aller best ut kommer 5.-klassingene. De topper resultatene i Møre og Romsdal både i engelsk og i regning. På lesing oppnådde de en andreplass.

– Resultatet er godt også for 8. og 9.-klassingene. De har kommet godt ut på de nasjonale prøvene over flere år.

Mindre mobbing

Tidligere var det mange elever i Nesset-skolene som ikke var fornøyd med læringsmiljøet. Eidsvåg barne- og ungdomsskole sleit ei tid med flere mobbesaker. Sundstrøm er glad for at det tida i all hovedsak synes å være forbi.

– Det har vært en klar bedring i læremiljøet de siste to til tre åra. I elevundersøkelsen, som omfatter elever fra 5 til og med 10. klasse, er det stor bedring. Det er langt færre som sier at de er utsatt for mobbing.

–Hva har skolen gjort for å bedre forholdene?

– Det har vært jobba systematisk og langsiktig sammen med PP-tjenesten for å skape et godt læringsmiljø og å håndtere mobbing på en god måte. Resultatene viser at vi langt på veg har lyktes. I arbeidet for et godt læringsmiljø blir det både arbeidet systematisk forebyggende og det blir reagert hurtig når uønska atferd oppstår.

Gode resultat

Sundstrøm presenterte nylig tilstandsrapporten for grunnskolen i Nesset i kommunestyret. Han sier rapporten for 2016/2017 viser gode resultat på mange områder.

– Tilstandsrapporten viser jevnt over gode faglige resultat. Resultatet for avgangselevene har de siste åra ligget over gjennomsnittet. Kullet som gikk ut av ungdomsskolen i vår hadde et svært godt resultat. De siste åra har vi derimot ikke kommet så godt ut på småskoletrinnet når det gjelder regning.

Fullfører videregående

I rapporten kommer det fram at elevene fra kommunen fullfører videregående opplæring i større grad enn gjennomsnitt for fylket og landet.

– Politikerne ga uttrykk for at de fornøyd med status for skolene i kommunen, sier Frode Sundstrøm.