Mandag var det møte mellom klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen og hans politiske rådgiver, ordførere i Nesset og Porsgrunn (Brevik), samt tre stortingsrepresentanter. Det var ordførerne som ba om møtet, fordi de opplever å ha sammenfallende interesser i saka, opplyser regkeringen.no. Begge kommunene mener et framtidig deponi for uorganisk farlig avfall bør lokaliseres til Nesset. Per i dag er Nesset kommune den eneste kommunen, av de fire Miljødirektoratet har pekt på kan ha egnet lokalitet, som er positiv til å etablere deponi i sin kommune, skriver regjeringen.no på sin side.

Følger Nesset

Klima- og miljødepartementet vil at et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik skal konsekvensutredes. Departementet vil samtidig følge det pågående arbeidet med en konsekvensutredning av deponi i Nesset kommune. Dersom det viser seg at Nesset er egnet, og at planene her dekker de nasjonale behov, vil ikke staten involvere seg videre i Brevik, opplyser regjeringen.no. I møtet ble det presentert utdjupende informasjon om arbeidet med planlegging av deponi i Nesset kommune.

– Det er positivt at tiltakshaver for et deponi i Nesset i dag presenterte utdjupende informasjon rundt sine deponiplaner. Spesielt er det positivt at de ga informasjon rundt de usikkerhetsmomenter Miljødirektoratet har påpekt. På grunn av usikkerhetsmomentene, og for å sikre at vi ikke taper tid, mener jeg likevel det er behov for å utrede alternative lokaliteter for et framtidig deponi. Derfor er det nødvendig å sette i gang et arbeid for å sikre kunnskapsgrunnlaget også i Brevik, sier Vidar Helgesen til regjeringen.no.

Positiv ordfører

Ordfører Rolf Jonas Hurlen, som deltok på møtet mandag, viser til at denne prosessen startet for ett år siden med 12 aktuelle steder. Deretter ble tallet redusert til fire og nå har det kokt ned til to, deriblant Raudsand i Nesset.

– Kommunen er positiv til planene om et nasjonalt deponi på Raudsand. Vi har avsatt de gamle dagbruddene på Raudsand til dette formålet både i kommuneplanen og i den strategiske næringsplanen. Et enstemmig kommunestyre sa ja til planprogrammet til Bergmesteren Raudsand AS i sommer, og Bergmesteren er nå i gang med reguleringsplanarbeidet og de nødvendige konsekvensutredningene. Det var også oppløftende at klima- og ministeren i møtet ga uttrykk for at de ville bidra i planarbeidet på Raudsand, sier han til Driva.

Hurlen ser for seg at det blir en god del arbeidsplasser, noe som vil være positivt for Nesset kommune.

– En må kanskje påregne ett år før det blir tatt en avgjørelse for hvor det blir, det kan kanskje gå fortere, det kommer an på hvor fort man i så fall kommer i gang med alt, sier Hurlen.

Hadde folkemøte

Harald Storvik i Bergmesteren AS sa under tidligere folkemøte 5. april på Raudsand at de ønsket å være informative om planene for mottak av farlig avfall på Raudsand. Bedriften tok over området i 2012 og selskapet har søkt miljøvernmyndighetene om å opprette deponi for farlig avfall i fjellhaller som skal skytes ut ved det tidligere gruveområdet på Raudsand. Det er snakk om å lage et anlegg som kan behandle de fleste typer avfall. Storvik sa tidligere i år til Driva at dersom det blir noe av planen på Raudsand kan man ta imot 500.000 tonn med årlig avfall. Det må i så fall gjøres store grunninvesteringer i blant annet industriområde og prosessanlegg.