Edgar Solbak møtte opp på rådhuset i Nesset kommune torsdags morgen for å overlevere de innsamla underskriftene fra 340 innbyggere i Nesset. Ordfører Rolf Jonas Hurlen var ikke til stede, så det ble overlevert sørviskontoret.

En aksjonsgruppe, med Solbak i spissen, har den siste tida drevet med underskriftskampanje i forbindelse med kommunereformen. I alle bygder har det vært mulighet til å skrive under.

De krever at saka igjen blir satt på dagsordenen av politikerne, at vedtaket om sammenslåing med Molde blir opphevet og at det blir satt i gang en ny folkeavstemning med to alternativ: Molde/Midsund eller Nesset alene.

– Dette startet med at jeg tok opp dette politisk- at det må være mulig å få behandlet saka på nytt gjennom innbyggerinitiativet. Det er heimlet i kommuneloven at når minst to prosent av befolkningen ønsker det kan det tas opp igjen. Vi ønsker at det blir behandlet på nytt fordi det foreligger en annen situasjon enn før, sier Solbak.

– Ugyldig vedtak

– 18. februar 2016 at Nesset kommunestyre fattet vedtak med 11 mot 9 stemmer om at kommunestyret setter som krav for å gå inn i den nye kommunen at minst tre andre landkommuner i tillegg til Nesset, skal være med i en konstellasjon sammen med Molde. 23. juni fattet kommunestyret et vedtak der det står at med bakgrunn i intensjonsavtale signert og datert 19. mai 2016 etablerer Molde, Gjemnes og Nesset i fellesskap en nye kommune fra 1. januar 2010. Slik jeg og de undertegnede innbyggere ser det, er ikke forutsetningene som er lagt til grunn for de to ovennevnte kommunestyrevedtakene, til stede. Vedtaket må derfor anses som ugyldig, sier Solbak.

– Alternativet med Molde/Midsund er en konstellasjon som ikke er blitt stemt på. Vi mener derfor at det som skjer nå er bygd på ugyldig grunnlag.

Solbak viser til at det i folkeavstemningen var et flertall for å slå seg sammen med Sunndal.

– Når Sunndal ikke ville, tolker noen politikere dette som om folket i Nesset ønsker å slå seg sammen med noen andre og det mener jeg ikke er tilfelle. En stemme til Sunndal er ikke en stemme til Molde. Under folkeavstemningen var det ikke mulig å krysse av et annet alternativ i tilfelle en eller flere av de andre kommunene ikke ville slå seg sammen med Nesset. Det resultatet vi ser nå mener jeg ikke styrker lokaldemokratiet. Å fordele funksjoner helt til Molde eller Midsund styrker ikke regionen, mener Solbak.

– Ta opp saka på nytt

– Det er betydelig usikkerhet med hensyn til framtidig plassering av tjenestetilbud og eventuell utflytting og nedlegging av arbeidsplasser, fortsetter Solbak.

Han ber politikerne ta et steg tilbake og se på situasjonen på nytt.

– Vi ber om at de som har underskrevet kravet blir respektert for sitt syn og at dette blir tatt seriøst, og at politikerne ikke går i skyttergravene. Innbyggerne har rett til å bli hørt og folkets mening kan komme fram gjennom en ny folkeavstemning. Der kan vi stemme for hvorvidt vi skal slå oss sammen med Midsund/Molde eller stå alene – fram til vi eventuelt blir pålagt fra sentralt hold å slå oss ammen med nabokommuner, sier Solbak. Han ber om at kommunestyret 15. desember 2016 setter saka på kartet og vedtar å vente med endelig avgjørelse inntil folkeavstemningen med de to reelle alternativ er gjennomført.

- Vedtaket er gyldig

Ordfører Rolf Jonas Hurlen mener vedtaket er gyldig:

– Ser det hevdes at vedtaket til kommunestyret er ugyldig. Det er feil. Det ble gjennomført en rådgivende folkeavstemning i slutten av april, hvor blant annet ett av alternativene var «Flest mulig Romsdalskommuner». Dette forslaget fikk over 40 % av stemmene i en folkeavstemning med over 60 % oppslutning av de stemmeberettigete i Nesset. Ved en rådgivende folkeavstemning står kommunestyret fritt til å gjøre sine egne vurderinger og vedtak. Noe kommunestyret også har gjort. Dette har ikke vært noen bindende folkeavstemning, svarer ordfører i Nesset Rolf J. Hurlen på kommentarer fra Solbak.

- Godt utredet sak

Hurlen viser til all tid som er brukt i arbeidet med kommunereformen:

– Vi har brukt to år på prosessen med kommunereformen og holdt en rekke folkemøter, innbyggerundersøkelser, flere intensjonsavtaler og fått Telemarksforsking til å utrede ulike alternativ til framtidig kommunestruktur. Kommunestyret hadde derfor en svært godt utredet sak som grunnlag for sitt endelige vedtak om kommunereformen. Ingen har heller i ettertid påklaget vedtaket. Vi har avgitt vår innstilling til fylkesmann og storting innenfor de frister som var satt. Jeg ser ikke at det er kommet noe nytt, som skulle tilsi at vi skulle ta opp igjen saka til ny behandling, fortsetter Hurlen.

Hurlen avviser dog ikke helt initiativet som er kommet, sjøl om han personlig mener man er ferdig med saken:

– At noen ikke fikk det som de ville og nå tar omkampen gjennom en underskriftskampanje og Innbyggerinitiativ er en demokratisk rettighet som kommunestyret må ta stilling til. Kommunelovens § 39a har klare føringer i slike saker som går på innbyggerinitiativ, og som kommunestyret må ta stilling til. Det kan blant annet ikke fremmes forslag med samme innhold som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden. Før kravet om ny folkeavstemning kan behandles må derfor kommunestyret ta stilling til om forslaget omfattes av kommunelovens § 39a. Sjøl er jeg klar på at dette er vi ferdige med. Nå handler det om å bygge en ny kommune sammen med Midsund og Molde. Vi kan ikke snu ryggen til framtida og utviklingen. Jeg er overbevist at vi gjennom den intensjonsavtalen vi har framforhandlet har de beste forutsetningene til å opprettholde tjenestetilbudene våre i Nesset og legge til rette for vekst og utvikling i hele den nye kommunen, sier ordføreren til Driva.

Denne saken står i papiravisa Driva fredag 2. desember 2016.