Det var filmselskapet The Arctic Challenge som i februar i år søkte kommunen om å få bruke helikopter i forbindelse med filmopptak fra noen utvalgte fjelltopper innenfor Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. Filingen skulle inngå i en serie programmer om Terje Håkonsen og skulle vises både i NRK og i internasjonale kanaler. Det ble i søknaden vist til at filmprosjektet var støttet av Møre og Romsdal fylke og at det hadde stor markedsverdi for regionen. I strid med tilrådingen fra administrasjonen i kommunen, gikk driftsstyre 2 inn for å gi filmselskapet en begrenset tillatelse til å lande på fjelltoppene Melkallen, Vasstindan, Kalvgjeltind, Klauva, Skjorta, Fløtatind og Ryssdalsnebba. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal påklaget kommunens vedtak. De mener verneforskriften er brukt feil, og at det ikke kan gis dispensasjon. Driftsstyret behandlet klagen og opprettholdt sin opprinnelige tillatelse. I sin begrunnelse viste driftsstyret blant annet til at en landingstillatelse ikke ville komme i konflikt med villreinen, som er hovedformålet med vernet. Direktoratet er av en annen mening. Direktør Berit Lein i arealforvaltningsavdelingen viser til at det bør tillegges betydelig vekt at filmingen kunne ha foregått på fjelltopper utenfor landskapsverneområdet. Det var en løsning som også administrasjonen i kommunen i utgangspunktet skisserte for søkerne. Direktoratet viser videre til at Dovrefjellrådet har vært kritiske til den forvaltningspraksis Nesset kommune synes å ha lagt opp til. Direktoratet har også tidligere bedt kommunen endre praksis. «Etter direktoratets oppfatning skal utgangspunktet være at det normalt ikke gis tillatelse til bruk av helikopter ved filming innenfor verneområdet. det innebærer ikke at vi vil forby enhver bruk av helikopter til filming. Art og omfang må imidlertid vurderes meget strengt sluik at det ikke blir gitt årvisse tillatelser til ulike reklameopptak og liknende,» skriver departementet - og opphever kommunens vedtak i saka.