Sunndal Sparebank har i 2012 opplevd god kundetilgang og sterk økning i salget på alle produktområder. Med styrket kjernedrift, høy avkastning på finansielle investeringer, moderate tap og solid innsats fra bankens medarbeidere oppnådde banken et historisk godt resultat i 2012. Resultatet endte på 25,4 millioner kroner før skatt mot tilsvarende 15,7 millioner kroner i 2011. Resultatframgangen er på 9,7 millioner kroner eller 61 prosent.

Det går fram i en pressemelding fra banken.

Kostnadseffektiviteten ble bedret gjennom året og endte på 49,2 prosent (kostnader i forhold til samlede inntekter). Dette er en bedring på 8,1 prosentpoeng fra året før.

Bokførte kredittap utgjorde 3,1 millioner kroner mot tilsvarende 1,7 millioner kroner i 2011. Samlet mislighold holder seg på et lavt nivå.

Aktivitetskapitalen var ved utgangen av året på 2,4 milliarder kroner, en økning på om lag 270 millioner kroner eller 12,4 prosent. Samlede brutto utlån (inklusive utlån fra boligkredittselskap) økte med nærmere 16 prosent, noe som er godt over den generelle kredittveksten i Norge i 2012 på 7,2 prosent. Innskudd økte med hele 16 prosent. Innskuddsdekningen endte på 92,5 prosent ved utgangen av året, og betraktes som svært god.

Overskuddet endte på 17,7 millioner kroner og betegnes som meget godt. Av overskuddet skal 1 million kroner deles ut til gaver til allmennyttige formål og om lag 2 millioner kroner avsettes til bankens gavefond. Etter dette vil gavefondet utgjøre 4 millioner kroner.

Ledende næringslivsbank

Banken har styrket posisjonen som ledende næringslivsbank i kommunen. Siste år økte brutto utlån til næring med om lag 100 millioner kroner eller 31 prosent.

"Markedsandelene mot lokal næringsliv viser en flott utvikling med vekst mot nye og eksisterende kunder. Tydelig profil som næringslivsbank, offensiv satsning og generelt høyt aktivitetsnivå er årsaker til den sterke veksten banken nå opplever", heter det i pressemeldingen, som understreker at banken framstår som et tydelig førstevalg for store deler av næringslivet i Sunndal.

Næringslivssamarbeidet med Nesset Sparebank og Ørskog Sparebank bærer også frukter med økt kundevolum og inntjening.

Som følge av den sterke veksten planlegger banken å styrke kapasitet og kompetanse mot næringsliv med ett årsverk i løpet av første halvår 2013.

Høy kundetilfredshet

I 2012 deltok banken i Norsk Kundebarometers (Handelshøyskolen BI) årlige undersøkelse av kundetilfredshet i banksektoren i Norge. Resultatene fra undersøkelsen viser at kundene i mindre betjente lokalbanker er mest fornøyd, og er overlegne på kundeservice og rådgivning. Sunndal Sparebank scorer også svært høyt i denne undersøkelsen. Mindre banker framstår, i følge Norsk Kundebarometer, som de sterkeste på hjelpsomhet, det å skape trygghet og å forstå kundens behov. "Dette samsvarer godt med Sunndal Sparebanks kjerneverdier som er å framstå som hjelpsom på en aktiv, inkluderende og skikkelig måte", skriver banken i pressemeldingen.