Lokalbanken i Nesset opplevde et av sine beste år i fjor både i forhold til aktivitet og resultatet på bunnlinja. Resultatet før skatt kom på 10,53 millioner kroner, noe banksjef Jan-Børge Silseth er svært godt fornøyd med.

– Vi ønsker å være en kompetansebedrift i kommunen og pløyer en god del av overskuddet vårt tilbake til lokalsamfunnet gjennom sponsing og gaver. I fjor utgjorde denne posten rundt halvanna million kroner.

Stor utlånsvekst

– Banken hadde en økning i utlån på 13 % i fjor?

– Ja, vi får stadig nye henvendelser fra kunder. Utlånsveksten er med på å skape økt aktivitet og verdiskaping. Banken har rundt 5000 kunder og i en kommune med 3000 innbyggere sier det seg sjøl at mange bor i andre kommuner. Veksten i næringslivsengasjementet er først og fremst lokal. Forvaltningskapitalen har stort sett vokst med 100 millioner kroner årlig de siste åra og er nå oppe i 1,3 milliarder kroner. Vi hadde et godt år i fjor, og jeg vil benytte anledningen til å takke kunder, ansatte og styret for å ha dratt dette i en positiv retning sammen.

Nesset Sparebank inngikk i fjor et samarbeid på bedriftsmarkedet med Sunndal Sparebank og Ørskog Sparebank.

Et samarbeid der bankene kan dele risikoen og samlet gi større lån til næringslivet.

Faktatall

* Forretningskapitalen pr. 31.12.2012 (forvaltningskapitalen pluss avlastet lån) utgjør 1.337,82 millioner mot 1.236,00 millioner på samme tid i fjor

* Forvaltningskapitalen pr. 31.12.12 utgjør 1.298,64 mill. mot 1.236,00 mill. på samme tid i fjor.

* Netto utlån pr. 31.12.12 utgjør 1.157,61 mill. som er en økning på 133,59 mill fra samme tid i fjor. Økningen utgjør 13,05 %.

* Innskudd fra kunder utgjør 888,06 mill. mot 878,34 mill. på samme tid i fjor. Økningen utgjør 1,11 %.

* Innskudd utgjør 76,71 % av netto utlån mot 85,77 % på samme tid i fjor.

*Resultat før skatt pr. 31.12.2012 utgjør 10,53 mill. eller 0,84 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

* Bokførte kredittap pr. 31.12.2012 var på 3,51 mill. mot 1,30 MNOK på samme tid i fjor.

* Kapitaldekningen er på 19,83 % mot myndighetens krav på 8 %.

* Kjernekapitaldekningen er på 17,46 % mot myndighetens krav på 4 %.