Styreleder i Svorka, John Ole Aspli ga en utførlig redegjørelse for pressen om Svorka-saken, punkt for punkt i kronologisk rekkefølge. Etter at Administrerende direktør Ove Skrøvseth inngikk en muntlig avtale med daværende styreleder Rolf Maridal om at selskapet skulle leie Skrøvseths private hytte på Tustna dukket det opp en faktura på rundt 47.000 kroner der ingen kunne finne ut hva summen gjaldt. I et møte 24. mai ble det inngått en leieavtale der en samtidig skulle regulere hvordan fakturaen skulle inngå. Styreleder Aspli fikk høre om saken via ansatte, og mente det var grunn til uro rundt fakturaen og leieavtalen. Skrøvseth ble bedt om å redegjøre for styret 7. september, og styret uttrykte bekymring over ikke å ha fått denne informasjonen tidligere. - Etter hvert ble vi overens med at selskapet som daværende styreleder hadde eierskap i var involvert, noe som resulterte i at styret ble enda mer uroet, fortalte Aspli. Etter at Maridal redegjorde for forholdene på oppfordring fra resten av styret, var styret fortsatt ikke beroliget. De endte på et standpunkt om at styret kunne ikke fortsette under de rådende forhold. Dette medførte at Maridal ba om avløsning som styreleder i Svorka. Etter ekstraordinær generalforsamling 14. september ble John Ole Aspli valgt til styreleder. 26. september ble det laget en bestilling til Nordmøre Revisjon for gjennomgang av de omtalte forholdene. Denne gjennomgangen konkluderte med flere brudd på norsk lov og på god forretningsskikk, og anklaget Ove Skrøvseth for mislighold mot selskapet. Revisjonsselskapet tok forbehold om feil i rapporten på bakgrunn av at de ikke hadde alle opplysninger i sakens anledning. 29. oktober kom en korrigert rapport på bakgrunn av endringer i aksjeloven som ikke var tatt i betraktning, og at man hadde fått flere opplysninger, blant annet fra direktøren selv. - Styret måtte ta stilling til om det fantes noe grunnlag for å påvise mislighold, ut fra de opplysningene vi satt inne med. Svaret var Nei. Vi hadde ikke grunnlag for en slik påstand, sa Aspli. Imidlertid var det begått såpass alvorlige handlinger at Administrerende direktør ikke lenger hadde styrets tillit. Han sa selv opp. Skrøvseth sitter som direktør ut uka. Etter det tiltrer Odd Einar Glærum som konstituert direktør for Svorka Energi AS. Den formelle fratredelsen for Skrøvseth skjer 31.12.2007. Aspli minte om at eierne ble informert forrige mandag, og uttrykte tilfredshet med den jobben styret hadde gjort i sakens anledning. Styret imøteser nå uttalelsene fra eierkommunenes kontrollutvalg samt forvaltningsrevisjonen som ble vedtatt under eiermøtet. Aspli kommenterte også uttalelsene fra Høyres Stig Sæter og finner det krevende at Sæter er sjokkert over opplysningene i Adresseavisen sist lørdag i og med at han hadde fått de samme opplysningene på eiermøtet. - Vi håper med denne informasjonen å oppnå en bedre arbeidssituasjon både for styret og for ledelsen i Svorka, sa Aspli.

Glad for styreavgjørelse

- Jeg er glad for at styret har kommet fram til at det ikke har vært noe mislighold mot selskapet fra min side, sa Ove Skrøvseth. Han minnet om at revisjonsselskapet tok forbehold om mulige feil, og påpekte at han selv har dokumentert flere feil og mangler i rapporten. Han orienterte deretter om samtaler mellom ham og daværende styreleder om framtidig bruk av hytta til styrearbeid og strategimøter. - På spørsmål fra meg ble det antydet at bruk av hytta kunne være interessant, sa Skrøvseth. Han redegjorde for egen framgangsmåte, om informasjon til medlemmer av styret, om kontakt med revisor som mente at framgangsmåten var forsvarlig, og at den nevnte fakturaen var underskrevet av bemyndiget person. - Alt var gjort i full åpenhet. Jeg synes jeg har gjort det som burde gjøres, sa han. Han tok imidlertid selvkritikk på ikke å ha informert de ansatte bedre, og at han ellers gjerne skulle vært hele saken foruten. - Jeg beklager at dette har brakt et godt selskap opp i denne situasjonen, sa han.