Nasjonal Transportplan legges fram med en 50 prosents økning i ramma i forhold til tidligere planer. De 150 milliardene skal styrke samferdselen ikke bare på riksvegene, men 20 milliarder settes av i en pott for prosjekter på fylkesvegene.

- Vi satser på miljøvennlig transport i byområdene, effektiv utbygging av de store transportkorridorene som binder landet sammen og vi legger fram planer for å korte ned reisetid på både vei og jernbane, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

Det legges opp til å bruke vel 311 milliarder kroner på veg, 168 milliarder kroner på jernbane, nær 9,23 milliard kroner på belønningsordningen og 19,4 milliarder kroner på kystformål i perioden 2014-2023.

Lekkasjer peker på 500 millioner til strekningen Tingvoll-Meisingset og 1,6 milliarder til E39 Betna-Stormyra. Mye av vegutbyggingen legger regjeringa opp til skal bli bompengefinansiert.

Rammetilskuddet til fylkeskommunene styrkes med 10 milliarder kroner i 10-årsperioden. Dette for å ta noe av vedlikeholdsetterslepet på de statlige veger fylkene overtok i 2010.

I tillegg legges det opp til en årlig tilskuddsramme til rassikring på fylkesvegnettet, og nær 2,3 milliarder kroner til rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene. Samlet betyr det nær 20 milliarder kroner per år til fylkeskommunene for at de skal kunne heve standarden på fylkesvegnettet.

Region vest får en økning i overføringer i NTP til samferdsel på 16 prosent.