Roar Ansnes Halle (fra venstre), Ottar Roaldset, Stein Askvik, Leif Meisingseth og Ola Hals presenterte sin rapport mandag. Foto: Ingrid Ellevset

Det vil koste omtrent det samme å bygge bru og kort tunnel som å bygge Trollheimstunnelen. Men drifts- og vedlikeholdskostnadene blir lavere, og nytteverdien større, hevder bruforkjemperne. Mandag la de fram en rapport de knytter store forventninger til.

– Dette dokumentet kan ikke politikerne overse, mener Ola Hals.

– Denne rapporten slår fast at det vil være en samferdselstabbe av dimensjoner å gå for lang tunnel.

– Lik kostnad

De kaller seg «Arbeidsgruppa for korteste fergefrie reiserute mellom Surnadal og Sunndal/Tingvoll med bru over Todalsfjorden». Mandag møtte Ola Hals, Ottar Roaldset, Leif Meisingset, Stein Askvik og Roar Ansnes Halle lokalpressa for å presentere rapporten «Et gunstigere alternativ for fergefritt samband Surnadal - Sunndal/Tingvoll». I rapporten tillegges et skisseprosjekt fra Johs. Holt AS stor vekt.

– Vi har fått et konsulentfirma med kompetanse på verdens høgeste nivå til å beregne brukostnadene i detalj, sier Hals. Samtidig medgir han at eksakt pris ikke kan fastsettes før en eventuell anbudsåpning – verken for brualternativet eller andre alternativ.

Konsulentfirmaets kostnadsanslag for hengebrua mellom Svinvikneset og Rakanes – inkludert 3,6 kilometer tunnel fra Drøpping til Ålvundfoss, samt noen hundre meter ny veg inn mot tunnelinnslagene – er på 1,13 milliarder kroner. Alternativet med 4,3 km tunnel Rakanes - Ålvundfoss er på 1,19 milliarder kroner. Arbeidsgruppas kostnadsanslag for den 9,3 kilometer lange Trollheimstunnelen – inkludert to portaler, oppgradering av Svinviktunnen, ny veg Todalen - Svinvik samt veg og bru over elva på Ålvundeidet – er på 1,18 milliarder kroner.

– Annen dokumentasjon på priser er det ingen som har lagt fram, sier Hals.

Statens vegvesen har tidligere utarbeidet en rapport med kostnadsoverslag for de ulike alternativene. Vegvesenets konklusjoner er ikke de samme som arbeidsgruppa. Vegvesenet kom fram til en kostnad på 1,48 milliarder for lang tunnel, og 1,75 milliarder for alternativet med kort tunnel og bru. Arbeidsgruppa har bedt om innsyn i denne rapporten for å ta en nærmere titt på tallene som ligger til grunn for beregningene, men Vegvesenet viser til konkurransesituasjonen og unntar rapporten fra offentlighet.

Sparer på drift

Arbeidsgruppa mener altså brualternativet og lang tunnelalternativet vil koste omtrent det samme. Men det er på drift og vedlikehold de mener brualternativet ligger atskillige hestehoder foran. Minst 12 millioner kan spares årlig, ifølge Hals.

– Det er himmelvid forskjell på de to alternativene.

Anslaget bygger blant annet på Statens vegvesens modell for beregning av drift- og vedlikeholdskostnader, som angir hva som i snitt behøves av penger hvert år for at vedtatt standard for drift og vedlikehold av en tunnel skal innfris.

Hals lister opp andre fordeler med brualternativet: Kortere kjørelengder, med redusert kjøretid og lavere kostnader for næringsliv og pendlere, en mer attraktiv reiserute, muligheter for nødomkjøring og muligheter for ulike transportformer – som sykling. Fordelene listes opp i femten punkter i rapporten.

– Vi har stilt spørsmålet mange ganger: Kan noen legge fram én eneste fordel med lang tunnel framfor kort tunnel og bru? Så langt har vi ikke fått ett eneste svar, sier Hals.

Tidshorisont

Bruforkjemperne holder fast ved at alternativet med bru og kort tunnel kan stå ferdig like raskt som en lang tunnel. Og ved at prosjektet ikke vil miste sin plass i prioriteringslister sjøl om et kort tunnel- og brualternativ skulle avløse et lang tunnelalternativ.

– Det har vært presisert fra politisk hold flere ganger tidligere.

Nå er rapporten oversendt fylkets samferdselsavdeling, og arbeidsgruppa ber politikerne i samferdselsutvalget behandle rapporten i første møte.

– Jeg har også bedt om å få være til stede og orientere om den.