Medan det ifølgje den komande Nasjonal Transportplan skal løyvast 17,5 milliardar kroner dei neste ti åra til vedlikehaldet av fylkesvegane, har Statens vegvesen rekna ut at det er trong for mellom 45 og 75 mrd kroner for å fjerne forfallet og gjere naudsynt oppgradering av fylkesvegnettet i landet.

Møre og Romsdal har samla trong for 5,6 mrd kroner.

– Dei føreslegne løyvingane rekkjer truleg til etterslepet i vedlikehaldet på asfaltvegar, men ikkje til utbetring av til dømes tunnelar, ferjekaier, bruer og trafikktryggleik, seier samferdselssjef Arild Fuglseth til Sunnmørsposten.