I en interpellasjon til kommunestyret 25. april skriver Steinsvoll om småkraftutbygging i Nesset:

I møte 11. april 2013, fikk formannskapet informasjon om situasjon i forb. med planer og konsesjonssøknader for småkraftutbygging i Nesset.

Informasjon ga grunn til bekymring. De aller fleste vassdrag som kunne være egnet for småkraftutbygging, er enten fredet eller ligger i randsonen til fredet område.

Miljøvernet har fått store konsekvenser for våre muligheter til å benytte våre vannressurser på en skånsom og miljøvennlig måte. Ikke minst betyr det store beslaget av vannressursene svært mye for grunneierne.

Nesset kommune har i mer enn 60 år, levert store kraftressurser til storsamfunnet gjennom overføring av våre vannressurser til foredling i andre kommuner. I den sammenheng er det et svært dårlig svar fra myndighetene, at de sier nei til en skånsom og nesten usynlig bruk av våre små vassdrag til småkraftutbygging. For folk flest er et slikt vern av natur og miljø uforståelig. Begrepet miljø- og naturvern blir etter min mening, missbrukt og missforstått når slikt skjer.

Nesset kommune kan ikke sitte stille å se på at store deler av våre muligheter til verdiskaping og samfunnsnyttige bidrag, skal være låst av ekstrem oppfattelse av miljøbegrepet. Vannkraften er den energibærer som er mest miljøvennlig. Den er en svært stort bidragsyter til et godt miljøregnskap. Jeg tillater meg å foreslå følgende:

Forslag:

Nesset kommunestyre gir formannskapet fullmakt til på vegne av Nesset kommune, å utarbeide en uttalelse som støtter småkraftutbygging generelt i kommunen, og spesielt i Røndøla, Ljøsona, Vikeelva og Kjøtåa.