Bruk mer penger på vegene

forrige uke presenterte Statens vegvesen sine innspill til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Behovet for økte rammer til vegsektoren er enormt. Dersom dagens pengebruk skal legges til grunn, vil det gå 20 år før vegforfallet er utbedret. Møre og Romsdal har alene et etterslep på hele tre milliarder kroner på veger som fylket har ansvaret for å følge opp. Mange vegstrekninger er fortsatt for smale og behovet for en enda sterkere satsing på gang- og sykkelveger er også stort.

Våren er årstida da forfallet på vegene merkes aller best. En vinter med piggdekk setter sine spor. Flere vegstrekninger framstår som trafikkfarlige og det haster med å få asfaltmaskinene i arbeid. Riksveg 70 og fylkesvegene 62 og 670 har alle strekninger som skriker etter utbedring og nytt asfaltdekke.

Nye viktige samferdselsprosjekt står i kø i Møre og Romsdal. Vi skal alle være glade for at arbeidet med å rassikre Oppdølsstranda er kommet godt i gang. Neste store utfordring i vårt distrikt blir den ferjefrie forbindelse mellom Surnadal og Sunndal og Halsafjordprosjektet. Viktige prosjekt som begge kommer til å bidra til vekst og utvikling på Nordmøre.

Samferdselsdirektør Arild Fuglseth var til stede under torsdagens åpne informasjonsmøte på Sunndalsøra der kostnader og trasevalg rundt den ferjefrie forbindelsen mellom Surnadal og Sunndal var tema. Der fikk de frammøtte et innblikk i fylkets utfordring mellom det å prioritere nye og kostbare vegprosjekt, og ta det enorme vedlikeholdsbehovet på alvor. – Vi må prioritere drift og vedlikehold. Det betyr at vi må redusere investeringsnivået for å frigjøre så mye midler som mulig til drift og vedlikehold, sa Fuglseth på møtet.

Samferdselsdirektøren peker på et dilemma som det til sjuende og sist blir opp til politikerne å gjøre noe med. Fuglseth har rett i at drift og vedlikehold må prioriteres. Vi kan ikke kjøre på så nedslitte vegstrekninger som det i dag er mange eksempler på i vår region. Her i landet bør vi ta oss råd til både å vedlikeholde vegene og bygge nye framtidsretta vegløsninger. Rammene til dette arbeidet må økes.