Budsjettarbeidet for neste år er kommet godt i gang. Det ser ikke spesielt lystelig ut. I mange kommuner blir det en utfordring å kunne legge fram budsjettforslag i balanse de nærmeste årene. Rådmannen i Sunndal la nylig fram sitt budsjettforslag for økonomiplanperioden 2008-2011. Forslaget bærer bud om strammere tider i industrikommunen. Det er kun funnet plass til to store investeringsprosjekt i perioden. Rådmannen ønsker byggestart på den nye ungdomsskolen og kulturskolen i 2008, mens han ser for seg at aktivitetssenteret kan få flytte inn i nye lokaler i 2011 etter byggestart året før. Så tunge investeringsløft gir en voldsom økning i kommunens lånegjeld. Fra 145 millioner kroner i dag, til 289 millioner kroner i 2011. I budsjettforslaget er det lagt inn maksimal nedbetalingstid på lånene. Den planlagte utbyggingen på Furu skole må vente til etter 2011. Det samme må utvidelsen av kirketunet og ombyggingen ved Sunndal lege- og helsesenter. I tillegg ser ikke rådmannen bort fra at det kan bli nødvendig å innføre eiendomsskatt i hele kommunen for å få de økonomiske endene til å møtes. Det legges opp til et tøft økonomisk løp i Sunndal de nærmeste årene. Rådmannen i Sunndal er ikke alene om å jakte på budsjettkronene. Kollegene i de fleste nabokommunene er i samme situasjon. De siste års store låneinvesteringer i Surnadal har ført til en fordobling av renteutgiftene på neste års budsjett. Lokalpolitikerne må forberede seg på kutt. Det kan fort bli virkeligheten også i Nesset. Også der venter to store investeringsprosjekt. Ny barneskole og flerbrukshall. Det skal bli interessant å se hvordan politikerne vil prioritere på budsjettmøtet i desember. For noen blir kuttene tøffere enn andre. Vi har merket oss at rådmannen i Gjemnes ikke ser annen utveg enn å foreslå nedleggelse av skoler i økonomiplanperioden. Nyvalgt Sp-ordfører Knut Sjømæling hadde nok ønsket seg en annen start på sin ordførergjerning. I nordmørsbyen Kristiansund har det også vært en krevende øvelse å få det første budsjettet i den sammenslåtte kommunen på plass. I budsjettforslaget er strikken tøyd så langt som mulig for slik å kunne opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne. Den rød/grønne regjeringa fortjener mye av æren for å ha bidratt til det økonomiske pusterommet mange kommuner har opplevd de siste par åra. Ifølge kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa skal styrkinga av de kommunale tjenestene fortsette. I statsbudsjettet for neste år ligger det inne en realvekst på 6,2 milliarder kroner. Dette er en helt nødvendig styrking av kommunene. Milliardene kunne gjerne vært enda flere. Et godt kommunalt tjenestetilbud er avgjørende viktig for folks følelse av trygghet og trivsel. Det skulle bare mangle at vi tar oss råd til det her i landet.