Eldreplanen for Sunndal kommune ble vedtatt av kommunestyret onsdag. Etter orienteringen fra pleie- og omsorgssjef Anne Berit L. Vullum gikk politikerne opp på talerstolen, en etter en, med lovord om den omfattende planen. Det ligger mye arbeid bak. Ei egen arbeidsgruppe har vært nedsatt, ledet av leder i oppvekst- og omsorgsutvalget, Marit Selfors Isaksen (Ap). Representanter fra ulike fagområder i pleie- og omsorgstjenesten har også bidratt, i likhet med kulturtjenesten og folkehelsekoordinatoren.

Aktive

Eldre skal holde seg aktive i Sunndal. Både offentlige og frivillige tilbud er viktig. I planen trekkes blant annet pensjonistsenteret fram. I Sunndal, som andre steder i landet, opplever en at det er vanskelig å få de unge pensjonistene – 60- og 70-åringene – til å bli aktive brukere av senteret. En ønsker å tenke nytt, og utvikle senteret til «Morgendagens aktivitetssenter», opplyser pleie- og omsorgssjefen. Dette har en tro på vil bidra til å fremme trivsel og helse blant de eldre.

Det vurderes også å etablere et dagtilbud for eldre i kommunen. Dette som et tiltak for å forebygge ensomhet og inaktivitet.

– En utfordring i samfunnet i dag er at mange eldre blir ensomme, lite sosiale, og at de blir sittende heime, sier Vullum.

Pleie- og omsorgstjenesten ser også for seg et tett samarbeid med pensjonistforeningene og frivilligsentralen for å utvikle gode kultur- og aktivitetstilbud til eldre. Biblioteket, den kulturelle spaserstokken og videreutvikling av kommunens kulturcruise er blant tilbudene som nevnes.

Bo heime

Eldre i Sunndal skal få bo heime så lenge som mulig. I planen pekes det blant annet på at «de nye eldre» trolig vil ønske aktive og sjølstendige liv også når de går inn i 80- og 90-årsalderen. Heimesjukepleie kan tilbys både dem som ønsker enkle tilsynsbesøk og dem som trenger heldøgns omsorg. I planen går det fram at kapasiteten i heimesjukepleien på helg er marginal med dagens budsjett og bemanning, og at bemanningen må styrkes. Når det gjelder heimehjelp vurderes kapasiteten å være tilstrekkelig i forhold til behovet i dag.

I eldreplanen kan en også blant annet lese at det er 60 heimeboende  i Sunndal som daglig får bragt middag heim, og at det er cirka 180 brukere som har trygghetsalarm.

Pleie- og omsorgstjenesten disponerer i dag 111 boliger til eldre og funksjonshemmede som har behov for tilrettelagte boliger. Antallet ser ifølge pleie- og omsorgssjefen ut til å samsvare med etterspørselen.

I planen går det også fram at antall personer med demens vil øke betraktelig de kommende tiårene. Prestjordet dagsenter er et viktig tilbud til heimeboende. Det foreslås å øke ressursen ved dagsenteret med ett årsverk, som vil øke kapasiteten med tre plasser per dag. En egen demensplan skal utarbeides for kommunen på sikt.

Institusjonene

Den siste delen i planen handler om kommunens institusjonstilbud. Det er til sammen 98 institusjonsplasser i Sunndal – denne uka styrket med ytterligere åtte etter at den nye fløyen ved helsetunet ble åpnet, som omtalt i Driva onsdag. Politikerne har vedtatt at dette skal være en midlertidig løsning, og at administrasjonsfløyen etter hvert skal tilbakeføres til sin tidligere funksjon. Dette stilte flere politikere spørsmål ved i møtet onsdag. Ordfører Ståle Refstie (Ap) forsikret at de åtte nye plassene uansett er kommet for å bli.

Det er også vedtatt at det i Sunndal skal være en dekningsgrad for institusjonsplasser på 25 prosent for de over åtti år. Dette betyr at kommunen må skaffe til veie tolv nye plasser før 2020, og kapasiteten må økes med ytterligere tolv plasser fram til 2025. I dag er dekningsgraden på 22 prosent.

Korttidsavdelinga har 22 plasser. I eldreplanen foreslås sju plasser som bufferplasser, og sju som avlastning for heimeboende. To til rehabilitering og fire til mottak fra sjukehus og lege. En til øyeblikkelig hjelp og en til terminalpleie.

Det er 28 skjermede plasser i institusjon i Sunndal.

2017

Eldreplanen avsluttes med et handlingsprogram. Her skisseres blant annet at det allerede i 2017 skal planlegges ny sjukeheimsavdeling. Denne skal bygges i 2018 og tas i bruk året etter. Neste år skal det også nedsettes ei gruppe som skal arbeide med morgendagens aktivitetssenter – og dette ser en for seg etablert i 2018. I 2017 planlegges det en utredning av en ordning med forebyggende heimebesøk.

– Får vi til alt dette vil vi ha et kjempegodt tilbud til innbyggerne i Sunndal kommune, sier Isaksen om tiltakene som foreslås.

– Men vi kan ikke gjøre alt i år eller neste år, legger hun til.

Maja Solli (V) ønsket fortgang i en del av prosjektene. Hun foreslo å flytte flere fram i tid, blant annet å utrede dagtilbudet til heimeboende allerede neste år, og å få etablert dette året etter. Isaksen forklarte at det kan være vanskelig å få til, og Janne Merethe Rimstad Seljebø (Ap) mente det er viktig å ikke gape over for mye.

– Vi må ikke fylle opp «så gale» at de ikke rekker å gjøre alt, for så å komme tilbake med kritikk til administrasjonen for det som ikke er gjort, i neste runde.

Det kanskje sprekeste tilbudet under behandlingen onsdag kom for øvrig fra Arne Drøpping (KrF), som har vært med i arbeidsgruppa som har jobbet med planen. Med glimt i øyet snakket han om et tiltak som kunne ha bidratt til å holde eldre i form.

– Vi har tenkt mye på sosial aktivitet og fysisk aktivitet i gruppa, fordi vi vet at det styrer mye hvordan helsa vår blir. Egentlig burde Sunndal kommune gi hver 67-åring en sau, slik at de kom seg ut i naturen for å passe på sauen sin. Joda, et useriøst forslag, smilte han, men måtte likevel legge til at han syntes forslaget var godt.

Eldreplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.