Startlån gis til de av kommunens innbyggere som trenger det til å skaffe seg egen bolig gjennom toppfinansiering, fullfinansiering eller til refinansiering av andre lån og kreditter for å beholde eksisterende bolig. Ordningen er behovsprøvd og retter seg primært mot ungdom i etableringsfasen, enslige forsørgere, barnefamilier, funksjonshemmete, flyktninger, rusmisbrukere og personer med behov for refinansiering.

Sunndal kommune har søkt Husbanken om 15 millioner til startlån for 2011. Dette beløpet er innvilget. I januar fikk kommunen overført fem millioner av ramma. Kommunestyret vedtok onsdag å ta opp gjeldsbrev på de resterende ti millionene.

– Vi bruker ganske mye til startlån i Sunndal i forhold til antall innbyggere, sier Stig Nergård ved Nav Sunndal.

– Startlånet er en del av et stort og sammensatt bilde. Vi har lagt oss på den linja at vi bruker dette til en viss grad som risikolån. Deler av de gruppene tilbudet er rettet mot har liten sikkerhet. Det er en del som har problemer, og det er vår og kommunens plikt å hjelpe. Vi betrakter dette som et godt virkemiddel for de svakeste på boligmarkedet i Sunndal, understreker han.

Det er lite tap på de utlånte midlene. Samtidig er kommunen sikret dersom tap skulle oppstå, både gjennom avsetning til et tapsfond som er finansiert gjennom Husbanken og gjennom statlig garanti for at 75 prosent av tapene dekkes av staten