Denne saken kommer opp bare noen uker før politikerne i Sunndal tar stilling til framdrift og kostnader for den nye ungdomsskolen. Rådmannens forslag innebærer at nyskolen skal stå ferdig i 2010. Før kostnadsrammen sprakk for et knapt år siden, var 2008 satt som ferdigdato for skolen. Nå kan inspeksjonen fra Arbeidstilsynet i Midt-Norge føre til at kommunen må koste på både penger, planressurser og arbeid på den nåværende skolen, en skole som er vedtatt å skulle rives. Det var den 22. oktober i høst Arbeidstilsynet kom til Sunndal ungdomsskole, og både arbeidsmiljøet og skolens fysiske tilstand ble gjennomgått. Rapporten til kommunen peker på en del såkalte avvik, og de er av en slik karakter at tilsynet vurderer å gi kommunen pålegg om utbedringer. Men tilsynet har ikke gitt slike pålegg i første omgang, man ønsker å høre hva kommunen har å si, og deretter vil tilsynet vurdere om det skal iverksette det gitte varselet om pålegg. Sunndal kommune har frist til 3. desember med å svare. Rapporten peker på flere forhold som skole og kommune må svare for: * Skolen har hatt belastninger i det såkalte psykososiale arbeidsmiljøet og det ergonomiske arbeidsmiljøet. Slike forhold har kommunen forsøkt å kartlegge, men tilsynet er usikker på om dette er fulgt godt nok opp. * Skolen har problemer med fukt, trekk og råte. Det har også vært påvist sopp og mugg ved skolen. Tilsynet har ikke grunnlag for å si om det fortsatt er sopp og mugg ved skolen i dag. I rapporten gir tilsynet en generell og omfattende gjennomgang av problemer som er knyttet til fukt, sopp og mugg i bygninger. Ut fra denne gjennomgangen konkluderer tilsynsrapporten slik: * Skolen må kartlegge og risikovurdere det psykososiale arbeidsmiljøet og de ergonomiske forholdene for å avdekke hvilke arbeidsbelastninger de ansatte er utsatt for. Frist: 1. mai 2008. * Sunndal kommune må vurdere om verneområdet og verneoppgavene for skolen er forskriftsmessig. Frist: 1. mai 2008. * Virksomheten må iverksette tiltak mot fukt, sopp og mugg. Frist 1. februar 2008. Eiendomssjef i Sunndal kommune, Svein Roger Lie, sier til Driva at han bare kan vurdere de bygningsmessige sider av saken. Han kan ikke ennå si hvilke følger rapporten kan få for skolen og Sunndal kommune: – Dette er et varsel om pålegg, og vi skal nå gi Arbeidstilsynet vårt svar. Når det gjelder sopp og mugg, har vi påvist det tidligere og det er blitt fjernet. Nå kan det kanskje bli aktuelt med en ny kartlegging. – Kan det bli snakk om store og dyre tiltak i en skole som skal rives? – Det er det for tidlig å si noe om ennå. Men det skal ikke under noen omstendighet være helsefarlig å arbeide og være elev ved skolen fram til nyskolen er ferdig, sier Lie.