Det er til møtet i oppvekst- og omsorgsutvalget det legges fram en sak om vaktordningen for følgetjenesten.

Sunndal kommune har hatt følgetjeneste med jordmor helt siden fødestua ved Sunndal Helsetun ble nedlagt i 1981.

I dag har Sunndal kommune en 100 prosent jordmorstilling. 60 prosent av arbeidstida er aktivt arbeid, mens de resterende 40 prosentene er heimevakt. Jordmor har gått i vaktturnus siden hun ble ansatt i 1996.

Kommunejordmor har vakt alle hverdager fra klokka 09.00 mandag morgen, til fredag klokka 12.00.

- Hun uttrykker nå ønske om å slippe vakt etter alle disse årene, står det i saksframlegget til politikerne.

Legevakten har hatt ansvaret på helg.

I 2013 var det 68 fødsler i Sunndal kommune. Av disse fem med jordmørfølger i sjukebil. Tre henvendelser kom utenom vakt, mens ni vurderinger ble gjort på helsestasjonen i tillegg til følgene i sjukebil.

I 2012 var det 56 fødsler i kommunen. Seks jordmørfølger i sjukebil, hvorav én fødsel undervegs. Ut over dette hadde jordmor to henvendelser utenom vakt.

Kommunejordmor mener behovet for tjenestene i forbindelse med fødselsstart er mindre nå enn før. Det pekes på årsaker som bedre veger, lavere fødselstall og god ambulansetjeneste i kommunen. I tillegg et godt jordmortilbud med grundig informasjon til alle gravide gjennom svangerskapet.

Helse Møre og Romsdal HF har skissert endringer i tilbudet som de mener vil gi et fortsatt forsvarlig og trygt tilbud til gravide og fødende i Sunndal kommune. De peker på at legevakten i kommunen har kontinuerlig vaktordning og at sjukehuset kan sende jordmor i møte med den fødende. Det er også mulig å kontakte kommunejordmor ved spesielle behov. Det vises også til at det er bedre veger, kortere reisetid til sjukehusene og ambulanser som er utstyrt med mer avansert utstyr og utdannet ambulansepersonell.

Legene i Sunndal har signalisert at de kan akseptere den nye ordningen.

Rådmannen vurderer det slik at Sunndal kommune fortsatt vil ha en svært god jordmortjeneste med jordmor i hel stilling tilgjengelig på dagtid. Hun vil få frigitt mer tid til mer forebyggende helsearbeid med fokus på kvinnehelse, samt forebyggende arbeid i Frisklivssentralen.

Avslutningsvis understreker rådmannen at det er en forutsetning for avtalen at ambulansetilbudet i Sunndal kommune ikke reduseres, men opprettholdes på dagens nivå.

Saka behandles politisk kommende onsdag.