For å skape engasjement og avklaringer rundt framtidig utforming av Eidsvåg sentrum er det utarbeidet en lysplan for Eidsvåg sentrum. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har anbefalt kommunen å sette fokus på framtidig lyssetting av Eidsvåg sentrum. Firmaet Zenisk har laget en lysplan som viser ambisiøse forslag for bruk av lys knyttet til større uteareal og enkelte objekt i Eidsvåg sentrum. Hensikten med lysplanen er at den både kan benyttes i detaljplanlegging av tiltak og/eller nyttes som inspirasjon. Den inneholder blant annet en strategidel for hva en bør ta hensyn til for å skape oversikt og struktur av tettstedet om kvelden. Som det framgår av lysplanen er «målet at lys skal bidra til at Nesset får en estetisk nattidentitet og det skal være trygt og hyggelig å ferdes ute om kvelden».

Kan hindre dårlig oppførsel

Lyssetting av det som ønskes framhevet vil være med på å markere element i sentrum som er viktig. Lyssetting kan være forebyggende for uønsket oppførsel i sentrum og forebygge uhell i trafikken gjennom hele året, heter det i saksbehandlingen fra Hogne Frydenlund.

– Bakgrunnen for lysplanen er at reguleringsplan for sentrum ble vedtatt. Vi har sammen med fylket kjørt et tettstedsprogram. Fylket har anbefalt lyssetting i Eidsvåg sentrum, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen, til Driva.

Sentermast på plassen

Plankontoret i fylkeskommunen, ved Sara Waagen og Sissel Enodd, utarbeidet først to forslag til Alstadplassen; henholdsvis parkeringsplass med skatepark og parkeringsplass med lyssetting. Alternativet som viser skatepark nord på plassen ble utarbeidet først og sendt på en høring. Høringen viste at Alstadplassen er ikke aktuell lokalisering av skateplass, men Hurlen sier skateparken vil legges et annet sted, og at planene ikke er skrinlagt. Alternativet som viser lysskulptur er utarbeidet etter høringen og er i samsvar med Lysplan for Eidsvåg sentrum som er utarbeidet av Zenisk, på oppdrag fra Nesset kommune. Belysning vises i planen som en sentermast eller installasjon midt på plassen og master langs framtidig tverrgate vest for plassen, langs Kråkholmvegen og gangveg øst for plassen, mot Alstadsenteret. Lysplanen legger opp til at det skal brukes ulike typer lysmaster for gater og gangveger. Gatebelysningen er med på å ramme inn plassen. En sentermast eller installasjon midt på plassen samler plassen og gir mulighet til både festelysning, torgseil, julebelysning med mer. Den kan ha flere funksjoner som sitteelement, informasjon, kunst mv. Det kan legges et felt med belegg eller etableres et grøntområde ved masta.

– Trenger ikke å være avansert

– Hvor vil man lyssette og på hvilke bygninger?

– Det kan for eksempel være skole, banken, Alstadplassen eller andre bygg, sier Hurlen.

– Hva vil det koste med lyssettingen?

– Det har vi ikke tenkt så mye på. Dette trenger ikke å være så avansert, for eksempel kan det være snakk om noen lyspærer, skifte av lyspærer til andre farger og annet. Det trenger ikke koste så mye. Utfordringen i første omgang er illustrasjonsplanen for Alstadplassen. Her er tenkt med enkle grep å forskjønne området for tydeligere å skille mellom gående og kjørende. Alstadplassen er i dag bare en stor asfaltplass. Enkle gjennomførbare inngrep vil forhåpentligvis utgjøre mye og bidra til en forskjønnelse. Det er om å gjøre å gjøre det innbydende for folk også, fortsetter Hurlen.

- En mulighetens plass

– Alstadplassen er en mulighetens plass. Det kan være ulike meninger om hvordan man skal løse det, men det er om å gjøre å få det konkretisert, sier Hogne Frydenlund.

– Når vil alt dette skje?

– Vi er i gang med Eidsvåg sentrum og skal avslutte arbeidet med strandpromenaden i sommer. Nesset Kraft pusser opp sin fasade og det er naturlig at kommunen da fortsetter derfra. Først må vi få med kommunestyret på at det skal se slik ut, sier Hurlen.

«Parkerer hvor man vil»

Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum ble vedtatt i 2014 og Alstadplassen er regulert til parkeringsformål. Det foreligger også en illustrasjonsplan for Alstadplassen. Plankontoret har pekt på utfordringer med Alstadplassen slik den er i dag: Alstadplassen har få avgrensinger mellom kjøreareal og gåareal. Det er en stor asfaltert flate hvor man parkerer der man vil og det er dårlig veiledning og skilting på plassen. Bilene kan kjøre inn fra alle mulige vinkler og samtidig parkere helt inn til inngangspartiet til Europris.» Det pekes også på at plassen har lite grønn struktur og at det ikke er noen sammenheng mellom næringsbygg, butikk og vegstruktur. Plankontoret mener det blir bedre med vegetasjon eller andre element.

– For å komme et steg videre med å vise hvordan Alstadplassen kan opparbeides med tanke på parkering og forskjønning av området er det laget en illustrasjonsplan for området som kan nyttes som grunnlag for å lage byggeplan, heter det i saksopplysningene fra saksbehandler Hogne Frydenlund. Rådmann Liv Husby innstiller til formannskapsmøte torsdag på at Nesset kommune tar «Lysplan for Eidsvåg sentrum» datert 17.09.2014 og illustrasjonsplan av 19.01.2015 for Alstadplassen til orientering.

Innramming

Illustrasjonsplanen viser utforming om parkeringsareal knyttet til kommunens eiendom. Det er ikke gjennomført kostnadsberegning av tiltak. Når det gjelder «innramming» av Alstadplassen er det i illustrasjonsplanen vist grøntareal som virkemiddel. Det er og kommet innspill om at det bør vurderes bruk av natursteinmur på lik linje med hva som er tilrettelagt andre steder i sentrum. Materialvalg vil ha stor betydning for kostnad for opparbeidelse av området, står det i vurderingen. Rådmannen mener det er viktig å få avklart hva som skal legges til grunn av materialbruk før arbeidstegninger/ anbudsdokumenter blir utarbeidet.

«Grep som må til»

Hovedfokuset i planen for utbedring av Alstadplassen har vært:

• tydeliggjøre sentrum ved å bygge en overordnet sentrumsstruktur

• skape visuell sammenheng ved å knytte sammen veger og plasser

• styrke akser som leder mot fjorden

• god tilgjengelighet for alle

• et effektivt og godt parkeringsmønster

• å legge til rette for flerbruk ved store arrangement, blant annet Eidsvågdagene

Grep som må til, ifølge plankontoret:

• Organisere parkeringsfeltene og tilføre handikapparkering og sykkelparkering. • Gi fasaden til Alstadsenteret et inngangsparti uten trafikk ved inngangen.

• Legge til rette for sikker ferdsel gjennom området.

• Tilføre belysning

• Holde plassen nokså åpen med tanke på arrangement og bruksområde som markedsplass.

• Forsterke siktlinjene som går nord-sør og øst-vest

• Få hele området til å bli en del av Eidsvåg sentrum ved å bruke arter og materialer som er brukt andre steder i sentrum.