Rindal kommune har søkt Statens vegvesen omdispensasjon fra paragraf 29 i veglova, som regulerer byggeavstand fraoffentlig veg, om oppføring av nærings– og boligbygg på Øvre Dalen.

Øvre Dalen ligger på Rindal sentrum. Tidligereboligbygg og skifabrikk er revet, og kommunen ønsker å bygge på samme tomta.

Vegvesenet imøtekommer kommunens søknad og girdispensasjon til bygging på tomta minimum 15 meter fra midtlinje på fylkesveg340.

Dispensasjonen gjelder under forutsetning at andreoffentlige instanser ikke har innvendinger mot bygging. Det forutsettes også atnødvendig parkeringsareal og snuplass må være plassert på egen eiendom minst 4meter fra vegkanten. Det er ikke tillatt å rygge inn på– og ut av hovedvegen.

Byggestart må skje i løpet av 3 år. Hvis ikke fallerdispensasjonen bort.

Bygging på Øvre Dalen er lagt ut på anbud medanbudsfrist 19. april, så med dispensasjonen fra Vegvesenet på plass, skullebygging komme i gang i god tid før Vegvesenets 3-årsfrist.

Det pågår flere forandringer på Rindal sentrum som er godt synlig i gatebildet. Rivingen av Autobygget er godt i gang. Fjerningen av bygget vil åpne utsikten mot det gamle Autoverkstedet og de virksomhetene som skal flytte inn der.