Arbeidsgruppa som driver med planarbeidet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Surnadal 2016–2020 inviterer nå idrettslag, velforeninger, friluftsorganisasjoner, husstyre og alle andre interesserte til et folkemøte i Kammerset i Surnadal kulturhus tirsdag 27. september.

Fireårsplanen er en forutsetning for å få tildelt spillemidler i planperioden, så på møtet vil det blant annet bli informasjon og orientering om spillemiddelordningen, inkludert ordningen for kulturbygg – og med fokus på fysisk aktivitet og helse.

Gruppa består av politisk leder Jon Nordvik, Lilli Husby og Råg Ranes fra kommuneadministrasjonen, Ella Bolme fra Surnadal Idrettsråd, Øystein Bondhus fra Surnadal Idrettslag og Bård Andreassen fra Surnadal Jeger– og Fiskerforening.

– Det er visse oppskrifter man må følge i et sånt planarbeid; det skal være høringer og muligheter for medvirkning, så i den anledning inviterer vi til møte. Her ønsker vi oss en slags idémyldring, der folk får komme med gode ideer til hva som skal være med i planen, sier Lilly Husby.

Så skal administrasjonen arbeide videre med planen, før den blir lagt ut til høring, slik at folket gis mulighet til å komme med innspill.

– Og da ønsker vi oss helst innspill som er forankret i de ulike organisasjonene, sier Husby.

Viktig møte

I siste planperiode har ulike nærmiljøanlegg i Surnadal fått tildelt 8,25 millioner kroner i spillemiddelstøtte, i tillegg til at nesten to millioner er tildelt friluftsanlegg som turisthytter og turstier innen kommunens areal i fjellet. Den totale tildelte summen er 10,13 millioner kroner. I tillegg kommer 2, 36 millioner i kommunale midler.

– Resten er frivillig arbeid av organisasjonene, der det er en enorm aktivitet og dugnadsinnsats.

Alle de som har søkt, men så langt ikke har fått tildelt midler, utgjør også 5,7 millioner. Disse søknadene kan imidlertid fornyes.

– Her er det altså 15–16 millioner som kommer arbeidet med anleggene rundt omkring i kommunen til gode. Så om noen går med en drøm i magen og har lyst til å bygge et anlegg er det viktig å komme på folkemøtet, fastslår Husby.

For når plana blir vedtatt i desember er det bare det som står i plana det kan søkes om penger til. Det er staten som krever en langsiktig plan og behovsutredning for å kunne søke om støtte.

– Statens overordnete målsetting med en slik plan er at flest mulig skal ut i aktivitet, og spillemidlene prioriteres til barn, unge og funksjonshemma, samt «inaktive». Å få folk ut er viktig, og fysisk aktivitet handler om nettopp det. Stikk Ut!, som er et skikkelig lavterskeltilbud, er et godt eksempel, sier Husby.

Mye mer enn idrett

Arbeidsgruppa påpeker at det er svært mye en kan søke på og at folk ikke skal være redde for å søke. Søknadsfristen er 15. oktober. Mer orientering om hva det kan søkes på og selve søknadsprosessen, som foregår elektronisk, blir det også under folkemøtet.

– Dette handler om mye mer enn bare idrett! Det er ufattelig mye man kan søke på, for eksempel, gymsaler, restaurering av garderober, takskifting på forsamlingshus, og så videre, påpeker Husby.

Men felles for alt er at det må inn på prioriteringslista i fireårsplanen. Det er Idrettsrådet som har ansvaret for prioriteringslista, før formannskapet legger siste hånd på arbeidet. Plana blir lagt ut til høring 31. oktober, så behandles den i formannskapet 15. desember, før kommunestyret gjør endelig vedtak 20. desember. Kort oppsummert; det blir ikke ei krone å få uten kommunal godkjenning først.

– Hovedbudskapet til folket er altså at det er veldig viktig å komme på dette folkemøtet, oppsummerer Jon Nordvik.