Har ikke funnet smittekilde i Sunndal - har skjerpa regler for å unngå smitte

Har gjort nytt smittevernvedtak.

Svein Anders Grimstad, smittevernlege.   Foto: Inge Nordvik

Sunndal

Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad i Sunndal sier det ikke er påvist nye smittetilfeller av koronavirus i kommunen. Det har heller ikke lyktes kommunen å spore smittekildene til de to personene innlagt for koronavirus.

– Det er bekymringsverdig. Den ene smitta er helsearbeider, og vi er derfor ekstra glade for at vi ikke har mottatt positive prøver fra andre helsearbeidere som i etterkant ble testet. Akkurat det er beroligende, men det faktum at vi ikke har funnet smittekilden, gjør at vi må ha ekstraoppmerksomhet mot at smitte kan sirkulere i nærmiljøet, sier Grimstad.

For å hindre videre spredning har kommunelege Grimstad fattet følgende vedtak gjeldende fra i dag, det ventes at alle andre kommuner i fylket gjør likelydende vedtak:

"Kommuneoverlegen i Sunndal kommune følgende vedtak:

«For å forsinke spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen med dette lørdag 21.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4–1 første ledd bokstav d:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges heimekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene tilisolasjon.

4) Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfoldog Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold iområdet.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende heimreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiskesamfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene. Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.

Vedtaket har virkning fra 21.03.2020 og gjelder til og med 27.03.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket avgjøres, jf.smittevernloven § 8–3 av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Jf. underslående begrunnelse er det enforutsetning at tilsvarende vedtak fattes i fortrinnsvis i fylket, og minimum for kommunene i Nordmøre og Romsdal.

Begrunnelse for vedtaket Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

Som angitt tidligere har Folkehelseinstituttet angitt at epidemien på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Dette er etter min vurdering ikke tilfellet for Sunndal kommune og våre nabokommuner. I den nåværende situasjonen er det derfor min vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.

FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet personsmitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. Jeg anser vedtaket nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten

. I motsetning til vedtak av 15.03.20 er det min vurdering at vedtaket er nødvendig for å begrenseimport av smitte i regionen. Jeg er blitt kjent med at Kristiansund kommune har blitt satt i envanskelig situasjon, og må etablere ny legevakt. Det jobbes også intensivt i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av smitteutbredelsen anses derfor som avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen.

Det er derfor min vurdering at vedtaket anses hensiktsmessig og forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Jeg vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til smittevernet i regionen.

Etter min vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Det vurderes per i dag at man ikke skal forlenge vedtaket utover 27.03.20, og at man etter denne datoen vil følge anbefalingene fra FHI.

Det er imidlertid avgjørende for vedtaket at tilsvarende vedtak blir fattet av andre kommuner i fylkesteller regionen."