Debatt

Innspill til kommunedirektørens budsjettforslag

"Vi er opptatt av at det skal være attraktivt for småbarnsforeldre å bosette seg også utenfor sentrum."

Kommunedirektør Randi Dyrnes.  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger
  • Nedlegging av SFO- avdelingen på Ålvundeid .

Det er hevdet at det er kun en bruker av tilbudet og man kan skjønne at det å hold liv i en SFO kun for ett barn ikke kan forsvares. De faktiske forhold er at det er 6 påmeldte på morgenen og 2 på ettermiddagen nå. At det er såpass få i år baserer seg mye på tilfeldigheter.

De to foregående årene har det vært mellom 9 og 12 brukere av det samme SFO-tilbudet.

Vi har sondert situasjonen hos kommende SFO- brukere de neste årene og situasjonen vil stille seg annerledes de kommende årene, da det er forholdsvis store årskull som blir aktuelle for SFO. En undersøkelse av oss tilsier minst 10 brukere på ettermiddag.

Mange av foreldrene svarer at de ønsker å benytte seg av SFO på Ålvundeid.

I Sunndal kommune er det vedtatt at  maksimum oppholdstid i skole og SFO er 8 timer og 45 minutter.

For foreldre bosatt på Ålvundeid med 8 timers arbeidsdag på Sunndalsøra vil det ikke være mulig å overholde vedtatt oppholdstid når man tar kjøretid i betraktning.

Av samme grunn har flere med bostedsadresse i Ålvundfjord henvendt seg om å få plass på SFO på Ålvundeid, men fått til svar at dette er et tilbud som kun tilbys innbyggerne på Ålvundeid. Dette viser at det er et faktisk behov for å beholde den eksisterende ordningen med egen SFO lokalisert på Ålvundeid, og vi ønsker å påpeke at det fra kommunens side ikke har vært noen forsøk på å utrede det fremtidige behovet for en SFO på Ålvundeid.

Vi er opptatt av at det skal være attraktivt for småbarnsforeldre å bosette seg også utenfor sentrum. Det vil for mange bli uråd å bo på Ålvundeid og ha barn på SFO i Ålvundfjord. Familier bosatt på Opdøl står fritt til å velge imellom Sande og Ålvundfjord skole. I de siste årene har de fleste valg Ålvundfjord. De signaler vi har fått etter samtaler med foreldre på Opdøl er at dette er tilfellet også i fremtiden. De samme foreldrene er også klare på at med manglende SFO tilbud på Ålvundeid, ser deg seg nødt til å velge Sande skole.

Dette vil igjen legge mer press på Sande skole som allerede har et kapasitetsproblem.

Videre har barna krav på å gå siste barnehageåret i barnehage som sogner til skolen de skal starte på. Dette vil legge ytterligere press på sentrums-barnehagene som også har minimal kapasitet ifra før.

 Vi anbefaler at SFO- lokalet i Ålvundeid Grendahus blir brukt også i fremtiden, og støtter flyttingen av villabyen barnehage til Ålvundeid barnehage.

Det er fremdeles kort tid siden sist skolekamp og bølgene har så vidt roet seg, vi håper at kommunestyret ser fornuften i å fortsette med SFO på Ålvundeid. Det kan eventuelt legges inn betingelse på et antall påmeldte brukere.

  • Kutt av støtte til Ålvundeid Grendahus.

Vi gjør oppmerksom på at Sunndal kommune er juridisk eier av Ålvundeid Grendahus.

Det vil være uklokt å rive driftsgrunnlaget vekk ifra eget bygg slik som kuttforslagene tilsier. Dersom grendahuset ikke kan opprettholde sine forpliktelser faller driftsansvaret over på kommunen. Dette kan umulig være en ønsket situasjon.


Grendahuset hadde en avtale med skoletjenesten om leie av grendahuset for 135000 i året fordelt på to betalinger.

I forbindelse med nedleggelse av Ålvundeid skole ble det vedtatt å støtte grendahuset med tilsvarende sum for å kompensere for bortfall av leieinntekter.

Grendahuset har aldri søkt om eller fått tildelt slik støtte.

Dette fordi Ålvundeid Barnehage har benyttet gymsalen hver dag og SFO har benyttet lokaler i grendahuset. Det har derfor blitt fakturert etter gammel avtale. Mottager nå har vært eiendomstjenesten.

Barnehagen benytter fremdeles gymsalen hver dag, dette er et verdifullt tilbud som sikrer fysisk aktivitet i trygge rammer uansett vær. Dersom fremtidige regninger skal faktureres barnehagetjenesten er selvsagt dette ikke noe problem, men for Sunndal kommune vil dette kun innebære at en budsjettpost strykes og en ny opprettes, bare under en annen tjeneste.

 Kulturtjenesten leier gymsalen i Ålvundeid Grendahus alle hverdager på ettermiddag og kveld, og nær hundre barn, ungdommer og voksne benytter seg av salen hver uke.

Dette blir det ikke fakturert leie for.

Som juridisk eier er det Sunndal kommune som mottar strømregningen, av denne blir halvparten igjen fakturert til grendahuset.

Den andre halvdelen blir muligens belastet kulturtjenesten for deres timer i salen?

I tillegg er det kommunens vasker som vasker salen på hverdag, dette i følge avtale med kommunen.

Dette er også grunnen til at ikke kulturtjenesten blir fakturert for bruk av salen. Dette har vært en ordning som har fungert godt for alle involverte parter.

Dersom kommunen nå vil gå bort ifra denne ordningen, må grendahuset isteden fakturere etter driftskostnad, noe som vil medføre økt leiekostnad for kommunen tilsvarende minst de nåværende utgiftene.


                Ålvundeid Grendahus                                                          Ålvundeid Bygdalag