Ikke rør de lokale og regionale kraftskatteinntekter og småkraften!

Utvalget har rokket ved fundamentale rammevilkår for energibransjen og berørte kommuner og fylkeskommuner.
Meninger

– Uttalelse fra Sunndal Høyre om kraftskatteutvalgets rapport av 30.9.2019


Et regjeringsoppnevnt utvalg har levert NOU 2019:16 om skattlegging av vannkraftproduksjon.

Mandatet sier at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. Sunndal Høyre ber regjeringen videreføre dagens rammevilkår uendret for vertskommunene og for småkraftbransjen.

En samlet kraftbransje og en samlet vertskommunesektor har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått etter endringene i 2007 som er problemet, og ikke de kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine anbefalinger rundt en avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene samt grunnrentebeskatning på småkraft.

Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Distriktskommunene har akseptert og tatt sin del av den belastning vannkraftutbygging er på naturen, blant annet på grunn av de lovpålagte konsesjons- og skatteordninger som sikrer vertskommuner for vannkraft årlige og forutsigbare inntekter som sin andel av den verdiskaping kraftproduksjonen gir.

Sunndal Høyre mener at forslagene om å avvikle kommunenes konsesjonsbaserte inntekter er i strid med den samfunnskontrakt som i over hundre år har virket mellom storsamfunn og de distrikter som har avstått sine naturressurser – en suksessfaktor i norsk kraft- og distriktspolitikk.

Kraftbransjen har i flere år vist til at det er innretningen på grunnrenteskatten som hindrer at samfunnsøkonomiske energitiltak blir gjennomført, og ikke de kommunale inntektsordningene.

Utvalget foreslår allikevel å skjerpe grunnrenteskatten og å inkludere småkraft i skattegrunnlaget for grunnrente. Dette vil ikke gi de ønskede investeringer - tvert imot.

Sunndal Høyre støtter kraftbransjens ønske om å endre grunnrenteskatten slik at den bare slår inn på superprofitt.

Den utfordringen utvalget ble gitt av regjeringen, var å finne skatte- og avgiftsregler som vil fremme samfunnsøkonomiske investeringer i vannkraftsektoren. Det aller meste av vår vannkraft er bygget ut, men det gjenstår noen mindre utbyggingsmuligheter, og i tillegg må eldre vannkraftanlegg vedlikeholdes og opprustes. I tillegg er det rundt 350 småkraftkonsesjoner som så langt ikke har blitt bygget ut. Det er rammevilkårene rundt disse aktivitetene som har vært utvalgets oppgave å vurdere.

Sunndal Høyre ber om at regjeringen lytter til en samlet energibransje og vertskommunene for vannkraftutbygging – beholder de kommunale inntektsordninger uendret, beholder innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraft på dagens 10 MVA og endrer grunnrentebeskatningen til kun å gjelde superprofitt.

Utvalget har rokket ved fundamentale rammevilkår for energibransjen og berørte kommuner og fylkeskommuner, uten å fremme forslag som fjerner dagens hindre for lønnsomme vannkraftinvesteringer. Den usikkerhet utvalget har skapt kan ikke bestå i påvente av et tidkrevende lovgivningsarbeid. Sunndal Høyre ber derfor regjeringen snarest gjøre klart at de nevnte forslagene fra utvalget ikke har regjeringens tilslutning.