Leserbrev

Bekymring og spørsmål om deponi til statsråd Rotevatn

Leserbrev fra ordførerne Ståle Refstie , Knut Sjømæling og Ingrid Waagen.

Høsten 2019: Delegasjonen fra Tingvoll og Gjemnes klare til å si klart fra hva de mener om deponiplanene. På bildet: Jørgen Jensen fra Gjemnes, tingvollordfører Ingrid Waagen, Arne Magnus Aasen, Gjemnes, Per Gunnar Løset, Tingvoll, Heidi Jordahl, Gjemnes, Milly Bente Nørset, Tingvoll, kommunedirektør Odd Arild Bugge, Tingvoll og gjemnesordfører Knut Sjømæling.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger


Vi viser til intervju med Romsdal budstikke, publisert 20. mars 2020, og ministerens møte med representanter for Bergmesteren Raudsand og Molde kommune.


Som representanter for kommunene Sunndal, Gjemnes og Tingvoll, naboer til et mulig fremtidig deponi i Raudsand, finner vi å grunn til å fremme våre bekymringer og spørsmål til planene og prosessen til klima- og miljøministeren som øverste ansvarlig for Klima- og miljødepartementet.


Våre kommuner har som kjent hatt innsigelse til reguleringsplanen for Raudsand. Vi, våre innbyggere og næringslivet i våre kommuner har blant annet delt en felles oppfatning om at konsekvensene av et deponi på Raudsand ikke er godt nok utredet og at planen er vedtatt på grunnlag av feil forutsetninger. Det opprører oss at våre kommuners interesser er satt til side på et slikt grunnlag.


En av disse sviktende forutsetningene knytter seg til tidsperspektivet for virksomheten i Raudsand. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har trukket frem nye arbeidsplasser ved virksomheten som ett av hovedmomentene i vurdering av innsigelsene til reguleringsplanen. Vi antar at dette bygger på Bergmesteren Raudsands beskrivelse av at virksomheten planlegges med et hundreårsperspektiv. Bergmesterens forventning til tidsperspektiv på virksomheten, er imidlertid ikke konsekvensutredet eller reflektert i den arealbruk reguleringsplanen åpner for. Som eksempel på dette, viser vi til at de ti underjordiske hallene for deponering av farlig avfall kun har et tiårsperspektiv, ikke et hundreårsperspektiv. Dersom virksomheten skal fortsette ut over de ti deponihallene som det er utredet og lagt til rette for i planen, vil virksomheten ikke ha støtte i nåværende reguleringsplan.


Under henvisning til klima- og miljøminister Rotevatns uttalelse til Romsdals budstikke om at det må være realisme i virksomheten for Raudsand, finner vi derfor grunn til å stille spørsmål ved hvilket tidsperspektiv Klima- og miljødepartementet legger til grunn for sin vurdering av Raudsand, og om departementet mener at nåværende reguleringsplan gir grunnlag for virksomhet i et slikt tidsperspektiv.


Vi er også av den oppfatning at Kommunal- og moderniseringsdepartementet heller ikke tok nødvendige grep for å utbedre de feil og svakheter som hefter ved planen og planprosessen. Snarere tvert imot. Dette ansvaret ble skjøvet over på forurensningsmyndighetene.


Sunndal, Gjemnes og Tingvoll kommune, i likhet med Møre og Romsdal fylkeskommune, fremmet innsigelse til reguleringsplanen blant annet under henvisning til faren for, og konsekvenser av, forurensning fra den planlagte virksomheten på Raudsand. Ett av disse forholdene var konsekvensene for liv og næringsvirksomhet med tilknytning til Tingvollfjorden. Disse innsigelsene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke tatt stilling til, under henvisning til at dette skal vurderes som ledd i søknader om utslippstillatelser etter forurensingsloven.


Denne formen for ansvarsfraskrivelse fra planmyndighetenes hold er etter vårt syn i strid med plan- og bygningslovens formålsbestemmelse og lovens regler for konsekvensutredning og samordning av sektorinteressene for øvrig.


Konsekvensene av dette standpunktet kom med all tydelighet frem ved Klima- og miljødepartementets vedtak av 12. mars 2020, sak 20/78-4. I dette vedtaket stadfestet Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratets vedtak av 24. oktober 2019, om å avvise Tingvoll kommunes klage over tillatelse til å etablere nytt deponi for avfall i Raudsand, «Deponi 2», samt anlegg for mottak og sortering av bunnaske.


Det våre kommuner hadde en rett til å fremme innsigelse om i medhold av plan- og bygningsloven, er med andre ord neglisjert i plansaken og skjøvet over til saker etter forurensningsloven, samtidig som forurensningsmyndighetene avskjærer vår mulig til å ivareta våre interesser i sakene etter forurensningsloven. Departementenes samlede standpunktet i denne saken representerer på denne måten en uthuling av innsigelsesinstituttet etter plan- og bygningsloven og vår mulighet til å fremme våre kommuners interesser i en slik sak av sektorovergripende karakter.


Som ansvarlig for Klima- og miljødepartementet, ber vi klima- og miljøminister Rotevatn revurdere Klima- og miljødepartementets vedtak av 12. mars 2020 og å redegjøre for hvordan forurensningsmyndigheten skal sørge for at våre innsigelser til reguleringsplanen blir vurdert og hensyntatt og at vår påvirkningsmulighet blir ivaretatt ved behandlingen av saker etter forurensningsloven.


Vi ber også klima- og miljøminister Rotevatn redegjøre for hvorvidt omdømme for sjømatnæringa og reiselivsnæring, lokalt og regionalt, er relevant i vurderingen forurensningsmyndighetene skal gjøre i den enkelte sak etter loven, sett hen til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt uttrykk for at dette ikke blir vektlagt i vurderingen av reguleringsplanen. I forlengelsen av dette, ber vi også om en redegjørelse for hvordan forurensningsmyndighetene i så fall sørger for at dette blir ivaretatt i den enkelte sak.


Etter at kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand er det ingen tvil om at Molde kommune ene og alene har ansvaret som planmyndighet på Raudsand. I tråd med vedtaket fattet i Molde kommunestyre 6. februar 2020 (...tas opp til slik saksbehandling som lovverket gir åpning for…) ser vi frem til ny behandling i Molde kommune der deponiplanene på Raudsand begrenses til å ivareta forsvarlig behandling av dagens forurensninger
Med hilsenStåle Refstie Knut Sjømæling Ingrid Waagen

ordfører Sunndal ordfører Gjemnes ordfører Tingvoll