Debatt

Samrøre på rådhuset i Sunndal

"At det er vanskelig å finne en person som er regnskapskyndig til styret, er bare tull."

Erling Rød, Sunndal Frp.  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger


Bjørn Steinland ble ved årsskiftet ansatt som økonomisjef i Sunndal kommune og begynte 1. april. https://www.driva.no/nyheter/2020/01/02/Steinland-blir-%C3%B8konomisjef-20735749.ece

For et par uker siden tok han gjenvalg som styreleder i Sunndal Sparebank. https://www.driva.no/nyheter/2020/04/02/Fortsetter-som-styreleder-i-bank-21514813.ece?rs8787491586176208153&t=1

Begge posisjonene gir makt og myndighet. Sammen gir posisjonene svært mye makt og myndighet.

Økonomisjefen har ansvaret for anskaffelser og alt som har med penger å gjøre. Han vil derfor ofte møte Sunndal Sparebank direkte og indirekte som motpart.

Her er utklipp fra kommunens delegeringsreglement;

https://www.sunndal.kommune.no/toppmeny/politikk-og-demokrati/delegeringsreglement/

Ansvar - myndighet

 • sjef for økonomiavdelingen
 • vedtaksmyndighet i egen enhet i saker av ikke-prinsipiell karakter
 • kan delegere avgjørelsesmyndighet til annen stilling i egen enhet, denne skal være skriftlig
 • er skatteoppkrever i Sunndal kommune og Oppdal kommune
 • er kommunekasserer

Økonomi
All myndighet skal utøves i samsvar med lovverk og kommunens økonomireglement

 • disponere vedtatt budsjett for egen enhet
 • foreta nødvendige budsjettjusteringer innenfor vedtatt budsjett
 • foreta innkjøp av varer og tjenester
 • anvisning av utbetalinger

Personalforvaltning
All myndighet skal utøves i henhold til kommunens reglement/retningslinjer innen personalområdet og sentrale lover og avtaleverk, herunder Hovedavtalen

 • foreta ansettelser innenfor vedtatt bemanningsplan
 • fastsette lønn ved ansettelse innen rammen av minstelønnssatser i hovedtariffavtalen
 • godkjenner fravær

Myndighet i henhold til kommuneloven

 • har faglig ansvar for kommunens regnskap, årsregnskapet og årsberetningen i hht kommunelovens §§24 og 48

Myndighet i henhold til særlover

Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er vedtatt lagt til politiske organ eller delegert til andre i administrasjonen, har rådmannen delegert avgjørelsesmyndighet til økonomisjef i saker av ikke-prinsipiell karakter i henhold til følgende særlover:

 • Lov om betaling og innkreving av skatt av 2005-06-17 nr 67
 • Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av 1992-06-26 nr 86
 • Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav av 1988-05-13 nr 26
 • Lov om pant av 1980-02-08 nr 2

Annen myndighet

Er kommunens skatteoppkrever som utøves i henhold til:

 • Lov om betaling og innkreving av skatt av 2005-06-17-67
 • Finansdepartementets forskrift av 2007-12-21-1766
 • Instruks for Skatteoppkrevere, fastsatt av Skattedirektoratet 2014-07-04, jfr. Finans-departementets delegeringsvedtak av 13. mars 1958.

Sunndal Sparebank er største banken i Sunndal.

Banken tjener folk flest og bedrifter med pengestellet. Den driver også med forsikring, rådgivning og annen samfunnsnyttig aktivitet. Banken er lønnsom for oss som har egenkapitalbevis.

Bankens aktivitet er basert på tillit og har selvsagt etiske retningslinjer for ansatte og styret.

Sunndal kommune er kommunens største arbeidsgiver med vel 900 ansatte og har årlige driftskostnader på 800 millioner kroner.

Tillit skaper velferdsstaten og folkestyret vårt. https://forskning.no/sosiologi/tillit-skaper-velferdsstaten--ikke-omvendt/720088

For de fleste er det kommunen som i hverdagen er velferdsstaten og folkestyret.

For å sikre tilliten har vi mange lover. Kommunen har laget egne etisk retningslinjer.

De mest aktuelle her er;

Kommuneloven, https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83

Forvaltningsloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Sunndal kommunes etisk retningslinjer, https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i83ddc0ca-4bbd-43ee-af35-07da1e1026c8/etiske_retningslinjer_for_sunndal_kommune.pdf

Utklipp retningslinjer

2.1. Lederansvar

Ledelse i Sunndal kommune er basert på fire grunnverdier: ansvar, medbestemmelse, bruker-orientering og helhet. Av disse verdiene betyr ”ansvar” å være tydelig som leder og å utvikle engasjerte og ansvarsbevisste medarbeidere. Ledere i Sunndal kommune har et overordnet ansvar for skape en kultur for etisk refleksjon og bevissthet blant de ansatte. Dette gjøres ved å sette av tid til diskusjon om etikk og etiske dilemmaer. Ledere skal selv gå foran i dette arbeidet og være klar og tydelig i ord og handling om hva som er rett og galt i ulike situasjoner.

2.2. Ansvarlige ansatte og folkevalgte

I siste instans er det de folkevalgte og de ansatte sine egne handlinger som danner grunnlaget for kommunens omdømme og befolkningens tillit. Dette innebærer at den enkelte ansatte og folke-valgte har et selvstendig ansvar for å utføre sine oppgaver og opptre innad og utad på en etisk forsvarlig måte som bidrar positivt til kommunens omdømme og befolkningens tillit.

3.4. Verv og eierinteresser

Ansatte og folkevalgte kan ikke inneha bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlig med kommunens interesser eller som er egnet til å svekke tilliten til kommunen.

I samsvar med kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser om folkevalgte og ansattes habilitet, skal alle forhold som kan bidra til å svekke den enkelte ansatte/folkevalgte sin upartiskhet i en sak tas opp, diskuteres og vurderes av andre folkevalgte og den ansattes leder. Dersom det kan reises tvil om en ansatt eller folkevalgt er upartisk i en sak skal han/hun ikke delta i saksforberedelse eller behandling av angjeldende sak.

Folkevalgte og ansatte skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser og vedtak. Sunndal skal praktisere full åpenhet om verv og eierinteresser til ansatte og folkevalgte. Dette sikres blant annet gjennom et eget register der folkevalgte, rådmann og alle ledere i Sunndal kommune har oppgitt sine styreverv, bierverv, engasjement i frivillige organisasjoner og/eller økonomiske interesser (aksjer) i selskaper og/eller fast eiendom. Det samme gjelder for ansatte med eierforhold til firma som eventuelt benyttes av kommunen. Dette registeret er offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmeside.


Driva skriver 2020-04-02 om Steinland;

Han sier det vil være en noe krevende oppgave å finne ny styreleder i banken. Det er blant annet krav til egnethet og til regnskapsfaglig bakgrunn i styret.

– For tida er det jeg som har denne kompetansen, blant annet fordi jeg er autorisert regnskapsfører.

Han sier en nå sikrer banken tid til å finne en løsning for framtidig styresammensetning.

At det er vanskelig å finne en person som er regnskapskyndig til styret, er bare tull. Det er få kommuner som har så mange regnskapskyndige og egnede som Sunndal og det går også an å se over kommunegrensene. Fra Steinland fikk stillingen til det var generalforsamling og valg på nytt styre, gikk det 3 måneder

Kommunedirektøren og økonomisjefen bør sammen lese kommunens etiske retningslinjer og tenke gjennom hvordan kommunen skal framstå for folk flest.

For å sikre tilliten til kommunen (og banken) bør Steinland snarest gå ut av bankstyret.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Sunndalsøra 6. april 2020

Erling Rød