Grønn svanemerket miljøbarnehage i strid med kommunedelplanen

- Hvis kommunestyret vedtar forslaget, vil det være ugyldig.

Erling Rød (Frp)  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Kommunedirektøren foreslår å detaljregulere ei tomt ved Bjørgs gate for «Den grønne svanemerkede miljøbarnehagen» på Sunndalsøra i strid med kommunedelplanen. Hvis kommunestyret vedtar forslaget, vil det være ugyldig.

I 2015 vedtok Sunndal kommunestyre etter et godt og grundig arbeid, en kommunedelplan for Sunndalsøra.

Plankartet og bestemmelsene er den juridiske bindende delen av planen. Plankartet viser hvordan Sunndalsøra skal brukes.

Området nord for Bjørgs gate, B-23, skal benyttes til boliger, og nye boliger skal være tilgjengelige for folk med funksjonsnedsettelse.

Området ved Skolevegen, BOP-6, skal benyttes til offentlig og privat tjenesteyting (barnehage ol.)

Før et område kan bebygges, må det detaljreguleres.


Detaljregulering brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering.

Ei detaljregulering kan ikke brukes til å endre plankart og bestemmelser i en kommunedelplan.

Å detaljregulere området nord for Bjørgs gate til bygging av Den grønne svanemerkede miljøbarnehagen kan ikke gjøres før kommunedelplanen endres, eller det søkes om dispensasjon.

Kommunestyret kan ikke vedta forslaget om å starte arbeidet med detaljreguleringsplan.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.


Erling Rød

Kommunestyrerepresentant FrP