Frank Sve tar feil - et enstemmig fylkesutvalg vedtok 22. september at oktobertinget skulle gjennomføres som fjernmøte

Begrunnelsen for vedtaket var primært for at fylkestingsrepresentanter i risikogruppe, med tegn på sykdom eller karantene pga. korona skulle kunne delta digitalt.

Fylkesordførar Tove-Lise Torve har bedt fylkeskommunedirektøren om å utarbeide forslag til ein tiltakspakke.  Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Meninger

I et innlegg sendt redaksjoner i Møre og Romsdal, hevder Frank Sve at avlysning av fylkesting er gjort på feil grunnlag.

Dette er ikke korrekt.

Fylkestinget 12.-13. oktober er ikke avlyst. Fylkestinget blir gjennomført digitalt som fjernmøte på samme måte som i april og juni pga. koronapandemien.

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok 22. september at oktobertinget skulle gjennomføres som fjernmøte. Jamfør kommunelova § 11-7. Vedtaket ble gjort i medhold av kommunelova § 11-8.

Begrunnelsen for vedtaket var primært for at fylkestingsrepresentanter i risikogruppe, med tegn på sykdom eller karantene pga. korona skulle kunne delta digitalt. Men også fordi en evt. oppblomstring av koronasmitte kunne innebære at det ikke var forsvarlig å gjennomføre fylkesting med personlig oppmøte i Geiranger pga. smitterisiko.

Når et møte er vedtatt gjennomført som fjernmøte, innebærer det at møtet kan gjennomføres som digitalt møte. Gjennomføring av digitalt fylkesting er allerede vedtatt av fylkesutvalget 22. september, og skal derfor ikke vedtas av fylkesutvalget på nytt, slik Sve hevder.

I lys av den siste tids store smitteoppblomstring, særlig i Molde og Kristiansund, men også flere andre steder i fylket, la fylkeskommunens fagleder for beredskap fram anbefaling om å gjennomføre fylkestinget digitalt.

Risikoen for smittespredning øker med antall deltakere og hvor lang tid deltakerne er samlet. Et fysisk fylkesting med ca. 70 personer (fylkesting, administrasjon, ungdomspanel, media), samlet over to døgn, innebærer en større risiko enn f.eks. en dagssamling. Til sammenligning ble et dagsmøte i Vestlandsrådet med 18 medlemmer, blant annet etter initiativ fra Sve, gjennomført digitalt pga. smitterisiko.

Et tilleggsmoment fra fagleder beredskap for digitalt møte, er at flere av fylkestingsrepresentantene er ordførere, og dermed har samfunnskritiske funksjoner. Folkehelseinstituttet er tydelig på at det må utvises særlig forsiktighet der mennesker med samfunnskritiske funksjoner deltar.

Fylkesordfører kunne med bakgrunn i anbefalingen fra fagleder beredskap selv ha avgjort at fylkestinget gjennomføres digitalt, fordi fylkesutvalget allerede har vedtatt at møtet per definisjon skulle gjennomføres som fjernmøte. Imidlertid valgte fylkesordfører å kalle inn gruppelederne til møte for å drøfte situasjonen. I møtet ble det gitt tilslutning til anbefalingene fra fagleder beredskap. Sve var innkalt til møtet, men deltok ikke.

Fylkesordfører hadde sett fram til at fylkestinget skulle møtes igjen ansikt til ansikt. Men i lys av smitteoppblomstringen i fylket, mener fylkesordfører at digitalt fylkesting er den mest ansvarlige løsningen for gjennomføringen av fylkestinget nå i oktober. Dette sluttet gruppelederne seg til.

Tove-Lise Torve, fylkesordfører.