Tiden er overmoden for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal

– Ensidig fokus på økonomi og reduksjon av fasiliteter når en er kommet så nære løsningene virker mot sin hensikt, og svekker tilliten til styret og helseforetaket.

Svein Atle Roset i Molde KrF.   Foto: Olav Skjegstad

Meninger

Vi som tillitsvalgte for KrF i våre kommuner forventer en snarlig oppstart for det nye felles sykehuset på Hjelset. Dette for å sikre fullverdige spesialhelsetjenester for befolkningen i Romsdal og Nordmøre. På nytt er vi vitne til utsettelser med begrunnelse i økonomi og manglende felles forståelse av kontrakter. Ensidig fokus på økonomi og reduksjon av fasiliteter når en er kommet så nære løsningene virker mot sin hensikt, og svekker tilliten til styret og helseforetaket.

I tillegg har brukerne/ innbyggerne som skal benytte det nye sykehuset hatt forventninger til oppstart og realisering i mange år.

En forventet kvalitetssikring i sluttfasen før spaden settes i jorda med forventet økte rammer, er ikke egnet til å fremstå som noen overraskelse. Dette er jo kjent praksis ved realisering av store offentlige bygg, og spesielt kompliserte prosjekt som sykehus.

Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal kan jo ikke ha strengere økonomiregime enn tilsvarende nybygg/ påbygg innen sykehussektoren elles i landet. Nytt sykehus vil utløse optimisme og aktivitet i vårt område, og sikre godt helsetilbud i samsvar med utredninger og planer om bygging. Det vil på sikt kunne skape et bedre samarbeid i regionen, og kunne tiltrekke oss gode fagfolk med stor kompetanse innen hele helsefeltet.

Staten som ansvarlig eier bør nå sikre fremdrift og fullføring av sykehuset på Hjelset. Foretaksmodellen står i et dårlig lys etter den langvarige og til dels splittende prosessen vi har vært vitne til gjennom mange år. Kravet om likeverdige tjenester uansett hvor i landet man bor må også gjelde Nordmøre og Romsdal.

Vi peker på at KrF i Møre og Romsdal ved mange anledninger har krevd oppstart av det nye sykehuset på Hjelset for å rydde av veien utrygghet og frykt for forsinkelser som befolkningen ikke er tjent med. Vi ser jo nå at stenging av sengeposter og sentralisering av fødeavdelinger oppfattes som nedbygging og svekkelse av tjenestetilbudet. Vi er sammen med mange også bekymret for etablerte tilbud innen psykiatri og rehabilitering.

Corona pandemien har satt press for å få pasientene ut av sykehuset, eller man er satt på vent for behandling. Dette skaper press på kommunehelsetjenesten som allerede har mange daglig omsorgsoppgaver å gjennomføre.

Vi ser at det etterlyses økte bevilgninger til fylkets spesialhelsetjeneste både fra Helse Midt, og fra statlig hold, vi har tillit til at dette nå kommer på plass snart. Staten ved Helsedepartementet skal sikre at alle har tilgang til relevant behandling med god kvalitet i alle fylker.

Fremdriften på bygging av det nye sykehuset på Hjelset er så viktig i denne sammenheng at oppstart bør skje umiddelbart. Planer og utredninger ser det ut til å være rikelig tilgang på.

Av Svein Atle Roset, Molde KrF, Tom Grunde Malme, Hustadvika KrF, Helge Kjøll jr., Aukra KrF.