I sommar feira Sunndal Næringseiendom as 25 års jubileum med foredrag og fiin middag. Eg som har vore styremedlem i selskapet var og beden, men takka nei. Kommunen har etiske retningsliner som skriv;

«3.5. Gaver

Ansatte og folkevalgte må verken på egne eller andres vegne motta gaver som er egnet til å påvirke tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte….Unntaket fra dette er gaver av ubetydelig verdi, slik som blomster og enklere erkjentlighetsgaver, reklamemateriell og enkel bevertning.»

For meg er fiin middag ikkje enkel bevertning.

Kommunedirektøren og samfunnsutviklingssjefen var med på festen.

Den 22. august skal formannskapet handsame salet av tannklinikken og deler av ei anna tomt, til Mongstu Eiendom as, som er eit dotterselskap av Sunndal Næringseiendom as.

Tomtene skal nyttast til utbygging av Mongstukvartalet. Prisen er om lag den same som Lars Løseth betalte då han fekk kjøpe rimelege parkeringsplassar for eit par år sia. Han betalte det kommunen betalte til Opplysninsgvesenets fond, og fekk opparbeidinga til parkeringsplassane på kjøpet.

Erling Rød,

kommunestyremedlem FrP