I et innlegg i Driva er Klinge og Lien kritisk til at Høyre ikke støtter tiltaket med gratis ferger. Det var Solberg-regjeringen som gjennomførte de første reduksjonene i fergeprisene, og vi støtter selvfølgelig at dagens regjering viderefører dette slik at vi nå har halvert fergeprisene. Vi er derimot uenig i at det på noen samband skal innføres gratis ferger. Etter vår oppfatning bør alle som bruker ferge behandles likt, og vi vil prioritere forbedringer i tilbudet.

Selv om vi på noen fergesamband slipper å betale fergebillett, koster driften av fergene det samme som før. Når Klinge og Lien viser til at dette er en besparelse for noen bedrifter, unnlater de å fortelle at dette finansieres gjennom store skatteøkninger. Det er bedriftene selv som må betale for Senterpartiets «gratis» ferger gjennom økte skatter og avgifter.

Det er enkelt å være for alle gode tiltak så lenge regningen kan sendes til noen andre. I Senterpartiets regjeringstid har skattene for næringslivet økt betydelig. Det er blant annet innført en «midlertidig» arbeidsgiveravgift som belaster norske bedrifter med rundt 8 milliarder kroner per år. Det er rett og slett useriøst når nye og varige offentlige utgifter finansieres med «midlertidige» avgifter. Med Senterpartiets politikk er det mye som tyder på at den såkalte «midlertidige» arbeidsgiveravgiften blir permanent.

I tillegg har skatten på det å eie norske bedrifter (formuesskatten på arbeidende kapital) blitt mer enn doblet og det er innført grunnrenteskatt på havbruk. Omfanget av skatteøkningene og måten de er gjennomført på har skapt stor usikkerhet knyttet til skattepolitikken, og bedriftseiere flytter ut eller selger bedriften som en konsekvens av regjeringens uforutsigbare skattepolitikk. Det sier seg selv at dette har negativ betydning for investeringer og arbeidsplasser. I vår region har dette allerede rammet havbruksnæringen og den tilhørende leverandørindustrien hardt.

Høyre legger opp til en helt annen retning i vårt alternative budsjett for 2024. Vi omprioriterer og reduserer utgifter for i overkant av 20 milliarder kroner. I en tid der rentene og prisene har økt, prioriterer vi å fjerne den midlertidige arbeidsgiveravgiften, reduserer formuesskatten på arbeidende kapital og gjennomfører skattelettelser for de med lave og middels inntekter. I tillegg øker vi barnetrygden. Dette er effektive grep for å sikre at folk og bedrifter står sterkere i møte med økte utgifter.

Der Senterpartiet bruker midlertidige avgifter for å finansiere kommune- og fylkesoppdeling, flere politikontorer og gratis ferger, har vi tatt jobben med å omprioritere og redusere offentlige utgifter. Det gjør vi for å kunne ha et mer moderat og fornuftig skatteopplegg, kvitte oss med midlertidige avgifter og prioritere det som er viktigst nå, nemlig trygghet og beredskap, folks økonomi og det vi skal leve av i fremtiden.

Helge Orten, politiker i Høyre (H)