Jeg må gå helt tilbake til 2018, i desember, når Sunndal kommune sa opp samarbeidsavtalen som PPT-tjenesten hadde med Tingvoll og Nesset kommune, som det het den gangen. En avgjørelse som skapte stor usikkerhet for oss foreldre og barna våre som har behov for disse tjenestene.

I et kommunestyremøte året etter, august 2019, forteller kommunedirektøren at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at situasjonen er vanskelig. Videre sier hun at det er kommunen som har ansvaret for kvaliteten og det tilbudet som barna våre har rett på, skal bli tatt på største alvor.

Så… til dagens dato. Året er nå 2023, og jeg kan med hånden på hjertet si at problemet er større enn noen gang.

Det er tungt og vondt å se mitt barn, som sliter fra dag til dag, fra klassetrinn til klassetrinn i grunnskolen.

Det skal være tilpasset undervisning og opplæring i skolen.

Jeg som forelder, reagerer på flere ting:

Det er ressursmangel i skolen. Det er manglende rutiner og oppfølging, og ikke minst en ekstremt lang ventetid for å få en sakkyndig vurdering fra PPT-tjenesten. Og i mellomtiden, blir det heller ikke satt inn tiltak pga økonomiske og kapasitetsmessige årsaker.

Hvem trykker på nødbremsen når barna ikke får den hjelpen de sårt trenger?

Det står godt beskrevet i utdanningsdirektoratet veilederen spesialundervisning.

Kort fortalt: «saksbehandlingen skal være forsvarlig. Og dette gjelder for hele prosessen, fra den starter i skolen og til et vedtak er fattet. For en elev kan en saksbehandlingstid på over 3 måneder være for lang tid.

En såkalt «venteliste» strider mot elevens rett til spesialundervisning. Økonomiske og kapasitetsmessige årsaker til at elever ikke utredes, er ikke en gyldig grunn for at det tar lang til å utarbeide en sakkyndig vurdering»

Det er vanskelig for foreldre og ikke minst for barna våre å føle seg ivaretatt, bli sett og hørt, og bli tatt på alvor når systemet rundt oss svikter. Slik er dessverre hverdagen vår, en kamp for at barnet mitt skal få en god og tillitsfull hverdag på grunnskolen i Sunndal kommune.

Hilsen en meget bekymret forelder.