For en tid tilbake var jeg i et Facebook-innlegg innom de utfordringer som ligger i at vedtak i Molde kommunestyre ikke kan gjennomføres på grunn av en svært vanskelig økonomi.

I rettferdighetens navn er det slik at Molde kommune ikke er alene om å være i denne situasjon. Det siste eksemplet av arten jeg er kjent med, er fra fylkestinget i Møre og Romsdal 11. – 13. desember i år. Under fylkestinget i juni i Fosnavåg sak T 40/23, ble følgende forslag fra meg vedtatt med 35 mot 12 stemmer:

«Under Resultatmål og satsingsområde 2.5 - Energi resultatmål 2 – nytt punkt f: I forb. med utredning av fornybar energi og i arbeidet med å oppfylle EUs skjerpede kriterier for grønn kraft, skal det utarbeides en plan for en fornuftig utnyttelse av flomvatn/skadevatn som etter produksjon av grønn kraft, kan gi tilbake vannføring i tørrlagte vassdrag. Konkret eksempel i Møre og Romsdal for et pilotprosjekt på dette området, kan være prosjektet «Vann Det Rene Under». Ideen i dette prosjektet er å føre flom/skadevatnet fra elver der flommer står for store skader eks. i Gudbrandsdalen, til Aursjøbassenget, videre til Finset i Eikesdal der det produseres grønn kraft på flomvatnet/skadevatnet. Vatnet slippes så til elva Aura som er tørrlagt p.g.a. tidligere kraftutbygginger og videre i til Eikesdalsvatnet, elva Eira i Eresfjord og fjordsystemet Eresfjorden/ Langfjorden. Resultat: Et miljøprosjekt som vil bidra til å redusere flomskader, gi mer fornybar grønn kraft, bidra til å skape liv i den tørrlagte elva Aura, øke vannstanden i lakseelva Eira som er sterkt redusert etter flere kraftutbygginger både i Auraområdet og Mardølaområdet. Prosjektet vil komme inn under de skjerpede krav til begrepet Grønn kraft i EUs vanndirektiv. Finansiering: Innarbeides i økonomiplanen for 2024 og videre.»

Under budsjettbehandlingen i fylkestinget i Molde i desember i år, var ikke den vedtatte finansiering med. Administrasjon hadde latt være å ta hensyn til det klare vedtaket fra juni i Fosnavåg og fylkestinget lot administrasjonens holdning bli stående. Hva kan en si om en slik måte å håndtere et lovlig fattet vedtak i fylkeskommunens høyeste organ fylkestinget? Så lenge vedtaket fra juni i Fosnavåg ikke er opphevet, så står det fast og må etter loven følges opp. Det må vel også høre med at det forteller noe om hvor lite både administrasjon og fylkestinget bryr seg om det alvor som ligger i mangelen på ren kraft. Det er ikke bare å vedta store kostnader med utslippsfrie alternativ både på land, hav og luft, Det må vises reell vilje til å skaffe den kraften de såkalte miljøtiltakene har behov for. Fylkeskommunen som regional utvikler skulle tatt situasjon på alvor.

Mellvin Steinsvoll Skuffet pensjonist