Vi i Rødt har fulgt med på sidelinjen i debatten rundt kommunedelsutvalget i Nesset, og ikke minst fulgt ordskiftet i media. Debatten har vært prinsipielt viktig og ikke minst følelsesladet.

Når debatten blir opphetet er det desto viktigere at prosessene blir gjort etter boka slik at innbyggerne kan ha tillitt til de beslutningene som blir tatt. I et demokrati så er tillitten til makthavere alfa omega. Nasjonalt så har denne tillitten blitt tynnslitt. Det ville være synd om dette skulle skje også i lokaldemokratiet i Molde kommune.

Innbyggerne i gamle Nesset gjorde oss oppmerksomme på at valget til kommunedelsutvalget i Nesset 15.02 høyst sannsynlig var ulovlig. Vi valgte dermed i kommunestyremøtet 21.03 å fremme lovlighetskontroll på basis av at det ble brukt feil type valgordning da vedtaket ble fattet etter et flertallsvalg som ikke kan brukes. Alternativene er avtalevalg eller forholdsvalg.

I Rettleiar om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting og val til folkevalde organ utgitt av Kommunal- og distriktsdepartementet står det skrevet: «Ved avtaleval er framgangsmåten avhengig av oppslutnad frå ei samrøystes forsamling. Dette gjeld både framlegget over kandidatar, og at valget skal skje som avtaleval.» Dette var ikke tilfellet under valget i kommunestyremøtet 15.02 og det eneste lovlige alternativet var forholdsvalg.

Disse retningslinjene er formet for å beskytte demokratiske prinsipp om at et politisk flertall i posisjon ikke skal få en uforholdsmessig makt i utvelgelsen av folkevalgte organ.

I denne saken ønsket vi å slå ring om et viktig demokratisk prinsipp. Resultatet ble et nyvalg hvor representasjonen ble fordelt slik lovgivningen er ment å sikre, med en rettferdig fordeling andel mellom politisk opposisjon og posisjon. Forhåpentligvis kan lokaldemokratiet i Molde kommune ta lærdom av dette, slik at man unngår lignende feil i fremtiden.

Av Edvard Breivik, gruppeleder Molde Rødt